Týdenní plán

Český jazyk                                                    

 Mluvnice -Opakování tvrdých a měkkých slabik, tvorba vět, slova s ú - výjimky, spodoba souhlásek b-p, v-f, z-s, ž-š, k-g, d-t, ď-ť, uč str. 15-18,  PS str. 10-11          Čítanka  PS 3 str. 12-15- Babička,                     O nevyřáděném dědečkovi                                    Sloh -Dovyprávěj příběh 

Matematika                                                                         Sčítání a odčítání s přechodem desítky do sta, porovnávání čísel, zápis číslic, znázornění na číselné ose, zápis slovních úloh, zaokrouhlování, hodiny a převody času, jednotky míry a hmotnosti. Násobilka dvou, tří, čtyř, pěti, šesti, sedmi, osmi, devíti, desíti. Všichni pracují s Pop-Ity  

Geometrie - opakování: úsečka, geometrické útvary - plošné-čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh, kružnice, tělesa - krychle, kvádr, koule,  válec               Kroužení kružnic, střih krychle                                                                             

Prvouka                                                                                   Místo, kde žijeme                                                              -DOMOV   (projekt obce)  Polešovice, Ořechov                                                                                   -RODINA- sociogram     (rodokmen 19.9.-22.9.) !!!                                                       -ŠKOLA                                                                              

Smajlíci a emotikony nejen pro Facebook | VojtěchKrál.cz