Týdenní plán

Český jazyk                                                    

 Mluvnice -Opakování-Nauka o slově, význam slov, věta jednoduchá, souvětí, větný vzorec, skladební dvojice, spojky, spojovací výrazy, slova souznačná, protikladná mnohoznačná, uč. str. 17-23

 Nové: slovní přízvuk, intonace uč. str. 25 , PS str. 19-22                                                                          Čítanka  PS 3 str. 26-27 O Horymírovi, uč. 24-27 -Česká republika, Kde domov můj     Sloh -Dovyprávění příběhu, nadpis, Psaní pohledu, dopisu     uč. str. 26                      

Matematika                                                                         Násobení, dělení, malá násobilka, tvoření příkladů, práce se stovkovou tabulkou 

Sčítání a odčítání s přechodem desítky do sta, porovnávání čísel, zápis číslic, znázornění na číselné ose, zápis slovních úloh, zaokrouhlování, hodiny a převody času, jednotky míry a hmotnosti. Násobilka dvou, tří, čtyř, pěti, šesti, sedmi, osmi, devíti, desíti. Některým žákům pomáhají Pop-Ity , uč. 26-28, PS str. 7, násobilkové pexeso, deskové hry s násobením 

Geometrie - modelování polopřímky uč. str. 31                                                               Opakování: úsečka, geometrické útvary - plošné-čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh, kružnice, tělesa - krychle, kvádr, koule,  válec                        

Prvouka                                                                                   Opakování -uč. str. 8-15 - ve čtvrtek písemně - nejdůležitější čísla záchranné služby, dopravní značky, chodec x cyklista, vybavení kola,  otázky uč. str. 15   Den stromů - druhy listnatých a jehličnatých stromů - listy, plody           Přítel lesa, význam lesa, jedlé a jedovaté houby                                                                        

Smajlíci a emotikony nejen pro Facebook | VojtěchKrál.cz