Týdenní plán

Český jazyk                                                    

 Mluvnice -Opakování vyjmenovaných slov B, L, M, P a příbuzných, slovesa, podstatná jména

 Nové: Vyjmenovaná slova po S str. uč. 49- 52, PS č. 2 str. 22-23,

Čítanka  PS 3 str.  66-69, čítanka str. 85-91 Klouzačka, Hokej, Únorové pranostiky, Sníh a led

 Sloh -Vyprávění - Jak jsem prožil, -a prázdniny, písanka str. 4.                      

Matematika                                                                         Násobení, dělení, malá násobilka, tvoření příkladů, práce se stovkovou tabulkou 

Sčítání a odčítání s trojcifernými čísly  do tisíce - pamětné počítání, slovní úlohy

Geometrie - rovinné útvary- trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyřúhelník, rýsování ve čtvercové síti

Trojúhelník má 3 vrcholy(A,B,C), 3 strany (úsečky AB, BC, CA)                                                                   Opakování: přímka, polopřímka, úsečka, geometrické útvary - plošné-čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh, kružnice, tělesa - krychle, kvádr, koule,  válec                        

Prvouka                                                                                   Opakování -Neživá příroda, Lidská činnost, výrobky, fotosyntéza                                                                  uč. str. 33

Nové: Živá příroda str. 34, 35 Rostliny                                                                     

Smajlíci a emotikony nejen pro Facebook | VojtěchKrál.cz