Týdenní plán

Český jazyk                                                    

 Mluvnice : Opakování vyjmenovaných slov B, L, M, P, S,V, Z a příbuzných, ohebné, neohebné slovní druhy- příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce

 Sloh - Seznamovací dopis  neznámému kamarádovi, kamarádce na dopisování                    

Matematika       Násobení, dělení, malá násobilka, tvoření příkladů, práce se stovkovou tabulkou 

Sčítání a odčítání s trojcifernými čísly  do tisíce - pamětné počítání, slovní úlohy

Geometrie - Kružnice, kruh, poloměr, průměr

Opakování: přímka, polopřímka, úsečka, geometrické útvary - plošné-čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh, kružnice, tělesa - hlavně krychle- budeme stavět, kvádr, koule,  válec                        

Přírodověda - SKN                                                                      Opakování -Živá příroda: rostliny,  houby - to mě bude zajímat, jestli po těch deštích rostou?          

Vlastivěda - SKN           

Čas, hodiny, kalendáře, Pravěk, Keltové                                                 

Smajlíci a emotikony nejen pro Facebook | VojtěchKrál.czTo jsem Vás potěšila, že?