Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vstali jste někdy ráno s myšlenkou, jaký budete mít zase den?

Máte občas nutkavý pocit, že to v životě nemáte lehké? Že musíte řešit obtížné situace, zdolávat náročné překážky, prát se se svým osudem?

Zkuste se rozhlédnout kolem sebe a uvidíte, že pokud budete zkoumat své okolí pečlivě, objevíte, že lidé kolem vás mnohdy řeší těžší problémy a zažívají obtížnější situace než vy sami. A potom si řeknete, že vy se v podstatě máte báječně a vedete téměř bezstarostný život.

A tento závěr byl jedním z hlavních vyznění projektového dne na naší základní škole, kterým si každoročně s učiteli a žáky 2. stupně obohacujeme podzimní výuku.  Ten letošní projektový den nesl název Ne každý to má lehké…

1

A tak se žáci ve skupinách po cca 12 napříč ročníky pohybovali po jednotlivých dílnách, ve kterých se seznámili vždy s tím, co může znepříjemňovat život lidem kolem nich, jejich spolužákům. Dílen jsme měli celkem devět.

A jak to v nich vypadalo? 

Jednou z dílen byla ta, zabývající se vývojovými poruchami učení. Zde se žáci seznámili s pojmy dyslexie, dysgrafie, dysortografie, logopedie, dyskalkulie a ADHD. Zjistili, že jsou to poruchy čtení, psaní, gramatiky, matematických dovedností, poruchy řeči a poruchy pozornosti. Praktická cvičení byla zaměřena na zrakové vnímání a soustředěnost. 

Mgr. Jiřina Martykánová

1

A co vývojové poruchy v učení cizích jazyků?

Žáci si vyzkoušeli různé dysfunkce vnímání a učení cizího jazyka. Měli možnost zakusit, jak je obtížné se soustředit na poslech různých zvuků a hudby a přesně odpovědět na zadání úkolů. S vývojovými poruchami také souvisí práce se slovní zásobou a jak na ni. Různé pracovní listy je mohly inspirovat k učení se pravopisu a prací se slovíčky v cizím jazyce. Měli možnost si vyzkoušet, jak tvořit svůj vlastní obrazový slovník, který jim pomůže zapamatovat si množství slovíček. Ve dvojici si vyzkoušeli, jak zapojit mluvení s vnímáním svého těla. Nakonec si zahráli hru, která měla ukázat na týmovou práci v jazyce a pomoci odstraňovat bariéru ve vztazích a mluvení. Nic ovšem nepůjde tak snadno, bez pečlivé domácí přípravy, která vyžaduje čas a pravidelnost, bez ní si ani sebelepší učitel ve své výuce neporadí.

Alena Hanzová

1

Fyzicky-tělesně postižený člověk se buď se svým handicapem narodí, nebo ho vlivem nemoci či nešťastných situací získá v průběhu života. Jak se dá s postižením žít, jak ho zvládnout a jak běžný život handicapovaného člověka vypadá, zažili žáci v dílně zabývající se tělesným postižením. Na úvod proběhla diskuze o tom, jestli mají vlastní zkušenost, či se v jejich nejbližším okolí někdo takový vyskytuje. Následovala projekce fotografií známých osobností, které měly nějaký handicap. Nejdůležitější částí ale bylo vyzkoušet si, co život s fyzickým omezením obnáší. Zažili, jaké to je být slepý a dojít si na toaletu s pomocí slepecké hole pro hrnek vody, jak se dá ústy a nohou psát a malovat. Na závěr se všichni shodli, že být postižený je v životě náročné a jsme proto rádi za své současné zdraví.

Zuzana Pleváková

1

Co mají společné Isaac Asimov, Albert Einstein, Bill Gates, Wolfgang Amadeus Mozart a další? Všechny tyto známé osobnosti vykazovaly rysy poruchy autistického spektra, tzv. Aspergerův syndrom. A právě tato porucha byla středem zájmu v další dílně. Pověděli jsme si o příčinách jeho vzniku, dozvěděli jsme se, že tito lidé mají problémy v několika základních oblastech: komunikaci, řeči, sociálních vztazích, motorice. Dále jsme se zkusili vžít do role člověka postiženého Aspergerovým syndromem, ať už prostřednictvím působivého videa ukazujícího vnímání světa a podnětů těmito lidmi, nebo ukázkou z filmu seznamující nás s nutností každodenního harmonogramu, jímž se lidé s AS řídí a který potřebují k tomu, aby fungovali, či stolní hrou, která nás díky uvedeným modelovým situacím a navrhovaným řešením donutila vyzkoušet si, jak by se v dané situaci rozhodli právě lidé s AS. A vítěz? Zde přece o vítězství nešlo, anebo vítězem byl každý, kdo si uvědomil, že člověk s AS může žít normální život, dokonce že každý z nás vykazuje jisté rysy AS, ale na rozdíl od lidí s tímto postižením se my dokážeme s nepředvídatelnými situacemi vyrovnat docela lehce. A proto je velmi důležité respektovat individualitu člověka, snažit se přistupovat ke každému z nás tak, jak to potřebuje a jak zvládne.

Eva Andrýsková

1

Stravovací obtíže: Obezita

Zde se žáci seznámili s rizikovými faktory, příznaky a projevy, komplikacemi, léčbou a prevencí obezity. Každý žák si snadno vypočítal svůj index tělesné hmotnosti. Údaje jsme zpracovali a zjistili, že asi 6%  zúčastněných žáků trpí tímto civilizačním onemocněním.

                    

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif1

Násilí

V rámci projektu eMM bylo násilí, zejména násilí ve škole, označeno za jedno z témat, kterým se tento projekt věnuje. Násilí má mnoho podob. Někdy si ani neuvědomujeme, že naše počínání může být někým jiným chápáno jako násilí. Česká republika se připojením k Úmluvě OSN o právech dítěte zavázala chránit děti před násilím ve všech podobách. Násilí, které mohou zažívat naši žáci, a někteří bohužel určitě zažívají, představuje překážku v jejich úspěšném vývoji, výchově a vzdělávání. Tito žáci to nemají v životě lehké, a proto bylo násilí určeno také jako jedno z témat tohoto projektového dne.

Dílna, která probíhala v učebně přírodopisu, měla několik cílů.

1. V rámci krátkého brainstormingu žáci doplňovali větu: “Vadí mi, když …“ a v rámci společné diskuze jsme se bavili o tom, co je a co není násilí, kde jsou hranice násilného jednání, případně, proč se tyto věci dějí.

2. V další části jsme se bavili o problematice STALKINGU, jeho příčinách a možných koncích. Rozborem krátkého videa jsme společně dospěli k tomu, jak se správně zachovat při pronásledování STALKEREM.

3. Další náplní byl dotazník na téma NÁSILÍ VE ŠKOLE. Vyhodnocení dotazníku provede tým projektu eMM a s výsledky budeme dále pracovat.

4. Na závěr jsme si připomněli dva články z Úmluvy o právech dítěte týkající se ochrany dětí před násilím a povinnosti vychovávat děti podle jejich možností.

Naše dílna i vůbec celý projektový den proběhly v poklidné a příjemné atmosféře. Žáci projevovali zájem o téma a bylo znát, že některých se osobně dotýká. Věřím, že dílna povede k formování žádoucích postojů a pěstování dovedností nutných pro úspěšný život našich žáků.

Radka Piknerová, Radim Pikner

1

Sociální znevýhodnění

Žáci by si měli uvědomit, že nemají všichni stejné podmínky pro svůj duševní rozvoj. V nevýhodě se ocitají děti v neúplných rodinách. Harmonicky fungující rodina a její motivační prostředí je pro každého z nás největší poklad.

Mgr. Zdeněk Gajdoš

1

Fobie

V této dílně bylo snahou učitele vysvětlit žákům význam slova „Fobie“ a seznámit je s některými druhy fobií, které jsou známy. Předně bylo žákům objasněno, že toto slovo pochází z řeckého slova „fobos“. Je to úzkostná porucha  charakterizována  chorobným  bezdůvodným  strachem z věcí, situací či lidí.  Žáci se dozvěděli, že existuje více než 500 druhů různých fobie, s kterými se může člověk setkat, či které mu ztrpčují život. Mezi nejčastější druhy fobií patří zejména fobie na různé druhy zvířat jako např. na pavouky, myši, hady či různý hmyz.  Existují i fobie na různé prostory, mj. strach z výtahů, tmavých koutů, sklepů či stísněných prostor.

Žáci si mohli během dílny osobně vyzkoušet svůj pocit, když si sáhnou na zvíře, ze kterého mají strach.  Byly zhotoveny pocitové krabice s rukávníky, v nichž byli právě pavouci, myši či hadi (samozřejmě hračky), na které si žáci mohli sáhnout.

Jaroslav Chmel

1

 

Stravovací obtíže: ANOREXIE -  BULIMIE

V dílně zaměřené na tyto dvě poruchy v příjmu potravy si žáci nejprve ujasnili oba pojmy a zamysleli se nad tím, jestli někoho s takovou poruchou znají. Poté si zkusili nakoupit v roli anorektičky. Zjistili, že anorektička nakupuje hodně dlouho, protože na každé potravině zkoumá příbalové letáky obsahující poměr cukrů a tuků. Nakonec jí v košíku zůstane převážně balená čistá voda. Překvapené obličeje žáků bylo možné zahlédnout při jejich pohledu na speciální „pomůcky “ anorektiček a bulimiček, např. vata, projímadlo, olej, sůl … .

V další části dílny se snažili rozpoznat VIP osobnosti ze světa i Česka trpící těmito příznaky. Správně poznali např. princeznu Dianu, Mary Kate Olsen, Elišku Bučkovou, Lady Gagu aj. Kdo však vzbudil největší údiv až odpor, byla francouzská modelka Isabella Caro, která s touto nemocí bojovala od 13 let a nakonec jí v 28 letech podlehla.

Doufáme, že případné zájemce o extrémní štíhlost se nám podařilo dnešní „dílnou“odradit.

Ivana Vaďurová

1

A jaké dnes žáci dostali známky? No přece žádné! A k čemu to tedy všechno bylo? Opravdu nevíte? Tak si přečtěte, co o tomto dni stručně napsali naši žáci, a tím vám odpověděli na tuto otázku a nám, učitelům, i na to, zda takové dni, jakým ten podzimní byl, má smysl organizovat.

6. třída

9. třída

 

fotogalerie