Výkaz pro školní rok 2017/2018

* Zobrazuji uzavřený výkaz.

Základní údaje

Výkaz vyplnil:
Renata Šimková

IČ organizace:
75022966
Název organizace:
Základní škola, Polešovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Ředitel/ka (Statutární zástupce):
Mgr. Radim Pikner
Adresa:
Školní 600
Místo:
Polešovice
PSČ:
68737
Kraj:
Zlínský kraj
Zřizovatel:
Obec

Část 1: Škola a její preventivní program

1) Má vaše škola písemně vytvořený vlastní preventivní program školy?
Ano

2) Na základě čeho je preventivní program školy vypracováván?
- Profesního citu (intuice)
- Diskuzí s vedením školy a učitelským sborem
- Analýzy aktuální situace školy
- Sledování výskytu rizikového chování na škole v uplynulém školním roce
- Evaluací (zhodnocení) jednotlivých realizovaných aktivit v uplynulém školním roce

3) Identifikovali jste při přípravě preventivního programu školy nějaké specifické rizikové faktory vaší školy?
Ne

4) Stanovuje preventivní program školy cíle, které jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově ohraničené?
Částečně

5) Jací další specialisté, mimo školního metodika prevence, působí přímo na vaší škole:
- Výchovný poradce
- Školní speciální pedagog
- Asistent pedagoga

6) Kolik vyučovacích hodin je za měsíc věnováno třídnickým hodinám v jedné třídě (průměrně za celou školu)?
2

7) Jaká témata převažují při třídnických hodinách na vaší škole?
- Řešení provozních záležitostí (kontrola omluvenek, sdělování informací ze strany školy)
- Práce se vztahy ve třídě (otevřená diskuse o vztazích, řešení problémů mezi žáky)
- Práce s pravidly a řešení problémů třídy (otevírání témat důležitých pro třídu, vyjasňování pravidel chování, péče o individuální spokojenost žáků)
- Společná tvorba projektů mimo výuku (příprava různých vystoupení třídy, plánování společných činností mimo školu, výzdoba třídy/školy)

8) Uveďte počet tříd a žáků vaší školy v jednotlivých ročnících:

Počet tříd

Počet žáků

MŠ – děti předškolního věku

0

19

1. ročník ZŠ

2

35

2. ročník ZŠ

2

31

3. ročník ZŠ

2

36

4. ročník ZŠ

1

24

5. ročník ZŠ

2

40

6. ročník ZŠ / prima

2

36

7. ročník ZŠ / sekunda

2

31

8. ročník ZŠ / tercie

1

28

9. ročník ZŠ / kvarta

1

26

10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)

0

0

1. ročník SŠ / kvinta

0

0

2. ročník SŠ / sexta

0

0

3. ročník SŠ / septima

0

0

4. ročník SŠ / oktáva

0

0

další případné ročníky (VOŠ, atd.)

0

0

9) Uveďte celkový počet omluvených hodin všech žáků školy za daný školní rok:
21648

Část 2: Školní metodik prevence

1) Kolik let celkem Vy osobně vykonáváte funkci školního metodika prevence?
11

2) Zastáváte Vy osobně na vaší škole, mimo školního metodika prevence, také nějaké další funkce?
- Ano, třídní učitel/ka

3) Máte ukončené akreditované studium k výkonu specializovaných činností pro školní metodiky prevence podle § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.?
Ne

4) Poskytuje Vám škola za výkon funkce školního metodika prevence nějaké finanční ohodnocení?
Ano, jinou formou

5) Absolvoval/a jste v posledních třech letech nějaké akreditované vzdělávací kurzy, semináře, konference či výcviky k tématu primární prevence rizikového chování (kromě specializačního studia)?
Ano, v celkovém rozsahu do 16 hodin

6) Máte jako školní metodik prevence externí odbornou supervizi?
Ne, ale mám o ni zájem

7) Věnujete se v roli školního metodika prevence následujícím činnostem? Pokud ano, zkuste odhadnout, kolik hodin práce průměrně za kalendářní měsíc Vám dané činnosti zaberou.

Počet hodin

Koordinace tvorby preventivního programu školy a jeho evaluace

1

Osobní participace na realizaci preventivních aktivit školy (podílení se na přímé práci se žáky při preventivních aktivitách)

2

Metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.

0

Individuální práce s žáky (včetně práce s malými skupinami žáků) s potenciálem k rozvoji rizikového chování

1

Zajišťování spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, policií, orgány sociálně-právní ochrany dětí, nestátními organizacemi působícími v oblasti prevence atd.

1

Vedení písemných záznamů všeho druhu

2

Komunikace se zákonnými zástupci (rodiči)

2

Účast na pracovních seminářích kraje, obce, PPP atd., setkávání se za účelem metodického vedení ze strany pedagogicko-psychologické poradny

1

Vzdělávání a rozvoj v oblasti primární prevence rizikového chování

1

8) Stručně uveďte, co byste aktuálně nejvíce potřeboval/a ke zvýšení kvality vaší práce při vykonávání funkce školního metodika prevence:
menší úvazek

Část 3: Specifická prevence obsažená ve školním vzdělávacím programu

1) Pokuste se realisticky odhadnout, jaký rozsah specifické prevence je podle plánu obsažen ve školním vzdělávacím programu pro jednotlivé ročníky. Cílem je zmapovat reálný stav na škole, tj. kolik času učitelé věnují specifické prevenci v rámci výuky. Při stanovování rozsahu je vhodná spolupráce s jednotlivými vyučujícími.

Příklad: Velmi často se může aktivita týkat více typů rizikového chování zároveň, v takovém případě čas započítejte jen jednou, a to do toho typu rizikového chování, který danou aktivitu co nejvíce vystihuje. Vyplňujte pouze v ročnících, které jsou pro vaši školu relevantní. Zaokrouhlete údaj na celé číslo.

MŠ – děti...

1. ročník ZŠ

2. ročník ZŠ

3. ročník ZŠ

4. ročník ZŠ

5. ročník ZŠ

6. r. ZŠ / prima

7. r. ZŠ / sekunda

8. r. ZŠ / tercie

9. r. ZŠ / kvarta

10. ročník ZŠ...

1. r. SŠ / kvinta

2. r. SŠ / sexta

3. r. SŠ / septima

4. r. SŠ / oktáva

další...

Prevence šikany a projevů agrese

0

3

3

3

3

3

4

4

6

6

0

0

0

0

0

0

Prevence kyberšikany

0

1

1

1

1

2

4

4

6

6

0

0

0

0

0

0

Prevence záškoláctví

0

0

0

0

1

1

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

Prevence rizikových sportů

0

1

2

2

2

3

3

3

4

4

0

0

0

0

0

0

Prevence rizikového chování v dopravě

0

3

3

5

5

5

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

Prevence rasismu a xenofobie

0

0

0

0

0

0

1

1

4

4

0

0

0

0

0

0

Prevence působení sekt a extrémistických náboženských směrů

0

0

0

0

0

0

1

1

3

3

0

0

0

0

0

0

Prevence rizikového sexuálního chování

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

Prevence užívání tabáku

0

0

0

0

0

1

2

2

4

4

0

0

0

0

0

0

Prevence užívání alkoholu

0

0

0

0

0

1

2

2

4

4

0

0

0

0

0

0

Prevence užívání dalších návykových látek

0

0

0

0

0

1

2

2

4

4

0

0

0

0

0

0

Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.)

0

0

0

1

1

2

2

2

4

4

0

0

0

0

0

0

Prevence poruch příjmu potravy

0

0

0

0

0

0

2

2

4

4

0

0

0

0

0

0

Prevence kriminálního chování

0

0

0

0

0

0

2

2

4

4

0

0

0

0

0

0

Část 4: Specifická prevence realizovaná v samostatných preventivních aktivitách a programech

Program 1 - Hasík

1) Název programu:
Hasík

2) Úroveň programu:
Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:
HZS

4) Typ poskytovatele programu:
Jiný typ subjektu

5) Je tento preventivní program certifikovaný?
Ano

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
- Přednáška, prezentace informací
- Návštěva výstavy či představení, exkurze
- Interaktivní skupinová diskuse

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Velmi spokojena

8) Program byl hrazen převážně
Z dotace získané na krajské úrovni

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

Počet tříd

Počet hodin

MŠ – děti předškolního věku

0

0

1. ročník ZŠ

0

0

2. ročník ZŠ

2

6

3. ročník ZŠ

0

0

4. ročník ZŠ

0

0

5. ročník ZŠ

0

0

6. ročník ZŠ / prima

2

6

7. ročník ZŠ / sekunda

0

0

8. ročník ZŠ / tercie

0

0

9. ročník ZŠ / kvarta

0

0

10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)

0

0

1. ročník SŠ / kvinta

0

0

2. ročník SŠ / sexta

0

0

3. ročník SŠ / septima

0

0

4. ročník SŠ / oktáva

0

0

další případné ročníky (VOŠ, atd.)

0

0

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
- Prevence rizikového chování v dopravě
- Prevence kriminálního chování

Program 2 - Přednáška Radim Uzel - Sexuální a reprodukčn...

1) Název programu:
Přednáška Radim Uzel - Sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství

2) Úroveň programu:
Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:
Agentura JL

4) Typ poskytovatele programu:
Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace)

5) Je tento preventivní program certifikovaný?
Ano

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
- Přednáška, prezentace informací
- Interaktivní skupinová diskuse

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Spokojena

8) Program byl hrazen převážně
Cílovou skupinou (žáky)

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

Počet tříd

Počet hodin

MŠ – děti předškolního věku

0

0

1. ročník ZŠ

0

0

2. ročník ZŠ

0

0

3. ročník ZŠ

0

0

4. ročník ZŠ

0

0

5. ročník ZŠ

0

0

6. ročník ZŠ / prima

0

0

7. ročník ZŠ / sekunda

0

0

8. ročník ZŠ / tercie

1

3

9. ročník ZŠ / kvarta

1

3

10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)

0

0

1. ročník SŠ / kvinta

0

0

2. ročník SŠ / sexta

0

0

3. ročník SŠ / septima

0

0

4. ročník SŠ / oktáva

0

0

další případné ročníky (VOŠ, atd.)

0

0

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
- Prevence rizikového sexuálního chování

Program 3 - 1. SPOLU HRAVĚ O DOPRAVĚ

1) Název programu:
1. SPOLU HRAVĚ O DOPRAVĚ

2) Úroveň programu:
Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:
Ziggy Horváth & hudební sdružení REBEL band – škola jinak

4) Typ poskytovatele programu:
Jiný typ subjektu

5) Je tento preventivní program certifikovaný?
Ano

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
- Zážitkový program
- Nácvik a trénink dovedností

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Velmi spokojena

8) Program byl hrazen převážně
Z dotace získané na krajské úrovni

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

Počet tříd

Počet hodin

MŠ – děti předškolního věku

0

0

1. ročník ZŠ

2

2

2. ročník ZŠ

2

2

3. ročník ZŠ

2

2

4. ročník ZŠ

1

2

5. ročník ZŠ

2

2

6. ročník ZŠ / prima

2

2

7. ročník ZŠ / sekunda

2

2

8. ročník ZŠ / tercie

1

2

9. ročník ZŠ / kvarta

1

2

10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)

0

0

1. ročník SŠ / kvinta

0

0

2. ročník SŠ / sexta

0

0

3. ročník SŠ / septima

0

0

4. ročník SŠ / oktáva

0

0

další případné ročníky (VOŠ, atd.)

0

0

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
- Prevence rizikových sportů
- Prevence rizikového chování v dopravě

Program 4 - Adopce na dálku - Den Afriky - Na co svět má a ...

1) Název programu:
Adopce na dálku - Den Afriky - Na co svět má a nemá

2) Úroveň programu:
Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:
Maltézská pomoc

4) Typ poskytovatele programu:
Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace)

5) Je tento preventivní program certifikovaný?
Ne

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
- Návštěva výstavy či představení, exkurze
- Zážitkový program

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Velmi spokojena

8) Program byl hrazen převážně
Z rozpočtu školy

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

Počet tříd

Počet hodin

MŠ – děti předškolního věku

0

0

1. ročník ZŠ

2

4

2. ročník ZŠ

2

4

3. ročník ZŠ

2

4

4. ročník ZŠ

1

4

5. ročník ZŠ

2

4

6. ročník ZŠ / prima

2

5

7. ročník ZŠ / sekunda

2

5

8. ročník ZŠ / tercie

1

5

9. ročník ZŠ / kvarta

1

5

10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)

0

0

1. ročník SŠ / kvinta

0

0

2. ročník SŠ / sexta

0

0

3. ročník SŠ / septima

0

0

4. ročník SŠ / oktáva

0

0

další případné ročníky (VOŠ, atd.)

0

0

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
- Prevence šikany a projevů agrese
- Prevence rasismu a xenofobie

Program 5 - Osvětim

1) Název programu:
Osvětim

2) Úroveň programu:
Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:
Vzdělávácí agentura KOčí Kroměříž

4) Typ poskytovatele programu:
Komerční subjekt (např. společnost s ručním omezením)

5) Je tento preventivní program certifikovaný?
Ano

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
- Návštěva výstavy či představení, exkurze

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Velmi spokojena

8) Program byl hrazen převážně
Cílovou skupinou (žáky)

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

Počet tříd

Počet hodin

MŠ – děti předškolního věku

0

0

1. ročník ZŠ

0

0

2. ročník ZŠ

0

0

3. ročník ZŠ

0

0

4. ročník ZŠ

0

0

5. ročník ZŠ

0

0

6. ročník ZŠ / prima

0

0

7. ročník ZŠ / sekunda

0

0

8. ročník ZŠ / tercie

0

0

9. ročník ZŠ / kvarta

1

6

10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)

0

0

1. ročník SŠ / kvinta

0

0

2. ročník SŠ / sexta

0

0

3. ročník SŠ / septima

0

0

4. ročník SŠ / oktáva

0

0

další případné ročníky (VOŠ, atd.)

0

0

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
- Prevence šikany a projevů agrese
- Prevence rasismu a xenofobie

Program 6 - Návštěva nemocnice

1) Název programu:
Návštěva nemocnice

2) Úroveň programu:
Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:
Nemocnice UH

4) Typ poskytovatele programu:
Státní zdravotní ústav

5) Je tento preventivní program certifikovaný?
Ne

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
- Návštěva výstavy či představení, exkurze
- Zážitkový program

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Spokojena

8) Program byl hrazen převážně
Cílovou skupinou (žáky)

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

Počet tříd

Počet hodin

MŠ – děti předškolního věku

0

0

1. ročník ZŠ

0

0

2. ročník ZŠ

0

0

3. ročník ZŠ

0

0

4. ročník ZŠ

0

0

5. ročník ZŠ

2

4

6. ročník ZŠ / prima

0

0

7. ročník ZŠ / sekunda

0

0

8. ročník ZŠ / tercie

0

0

9. ročník ZŠ / kvarta

0

0

10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)

0

0

1. ročník SŠ / kvinta

0

0

2. ročník SŠ / sexta

0

0

3. ročník SŠ / septima

0

0

4. ročník SŠ / oktáva

0

0

další případné ročníky (VOŠ, atd.)

0

0

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
- Prevence šikany a projevů agrese
- Prevence rizikových sportů

Část 5: Práce s dalšími cílovými skupinami – pedagogičtí pracovníci školy

Aktivita 1 - Společné setkávání a řešení problémů riz...

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo výsledkem).
Společné setkávání a řešení problémů rizikového chování, metodika, porady užšího vedení.

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
10

Část 6: Práce s dalšími cílovými skupinami – rodiče a ostatní

Aktivita 1 - Seznamovací táboráky i s patrony s 9.tříd, sp...

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo výsledkem).
Seznamovací táboráky i s patrony s 9.tříd, společně strávené odpoledne prvňáčků ze svými rodiči a patrony s 9.třídy.

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
3

Aktivita 2 - Velikonoční dílničky - společně strávené o...

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo výsledkem).
Velikonoční dílničky - společně strávené odpoledne před velikonocemi, rodiče se podílejí na společných dílníčkách jednotlivých a pomáhají při prezentaci pro širokou veřejnost.

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
3

Aktivita 3 - Pohybová gramotnost - atletíme s rodiči - spole...

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo výsledkem).
Pohybová gramotnost - atletíme s rodiči - společné cvičení a závodění - krásné odpoledne strávené společně s učiteli a dětmi.

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
3

Aktivita 4 - Férová snídaně - společná snídaně rodičů...

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo výsledkem).
Férová snídaně - společná snídaně rodičů, dětí v krásném školním parku.

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
1

Část 7: Výskyt rizikového chování

1) Do následující tabulky uveďte ke každému jevu počet žáků/studentů vaší školy, u nichž se daný problém v průběhu jednoho školního roku objevil či objevuje.

MŠ – děti...

1. ročník ZŠ

2. ročník ZŠ

3. ročník ZŠ

4. ročník ZŠ

5. ročník ZŠ

6. r. ZŠ / prima

7. r. ZŠ / sekunda

8. r. ZŠ / tercie

9. r. ZŠ / kvarta

10. ročník ZŠ...

1. r. SŠ / kvinta

2. r. SŠ / sexta

3. r. SŠ / septima

4. r. SŠ / oktáva

další...

Špatné vztahy mezi žáky
(počet případů, nikoliv počet žáků)

0

0

0

0

0

0

2

2

3

2

0

0

0

0

0

0

Vyloučení určitých jedinců z kolektivu, ostrakizace
(počet případů, nikoliv počet žáků)

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Případy opakovaného záměrného psychického i fyzického ubližování
(počet případů, nikoliv počet žáků)

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

0

0

0

0

0

0

Případy využití elektronických prostředků (např. mobilní telefon, sociální sítě) k opakovanému záměrnému psychickému ubližování
(počet případů, nikoliv počet žáků)

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Projevy rasismu a xenofobie
(počet případů, nikoliv počet žáků)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Závažné přestupky vůči školnímu řádu
(výskyt u počtu žáků)

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

0

0

0

0

0

0

Slovní či fyzické útoky na pracovníky školy
(výskyt u počtu žáků)

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

Záškoláctví
(výskyt u počtu žáků)

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

Podezření na skryté záškoláctví (záškoláctví s vědomím rodičů)
(výskyt u počtu žáků)

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Rizikové chování ve sportu, rizikové pohybové aktivity, extrémní sporty atd.
(výskyt u počtu žáků)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rizikové chování v dopravě
(výskyt u počtu žáků)

0

1

4

4

5

5

5

5

4

4

0

0

0

0

0

0

Rizikové sexuální chování a nevhodné projevy sexuality
(výskyt u počtu žáků)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Poruchy příjmu potravy
(výskyt u počtu žáků)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sebepoškozování a autoagrese
(výskyt u počtu žáků)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kriminální chování - přestupky, provinění, trestné činy
(výskyt u počtu žáků)

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte
(výskyt u počtu žáků)

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Užívání* tabáku
(výskyt u počtu žáků)
*Pod termín „užívání“ zahrnujeme užití opakované i jednorázové, experimentování s látkou atd.

0

0

0

0

0

0

2

1

2

3

0

0

0

0

0

0

Užívání* alkoholu
(výskyt u počtu žáků)

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Užívání* konopných látek (např. marihuana, hašiš)
(výskyt u počtu žáků)

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

Užívání* dalších návykových látek (např. extáze, pervitin atd.)
(výskyt u počtu žáků)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Závislostní chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.)
(výskyt u počtu žáků)

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Část 8: Vyhodnocení (evaluace) preventivních aktivit školy

1) Do jaké míry se Vám podařilo naplnit cíle stanovené v preventivním programu školy?
2 - stanovené cíle se spíše podařilo naplnit

2) Co se Vám během školního roku v souvislosti s prevencí rizikového chování obzvláště podařilo a díky čemu?
V rámci prevence se nám díky projektům a společným akcím daří propojovat spolupráci mezi mladšími a staršími žáky a tím snižovat riziko šikany. Osvědčený je projekt patronství, kdy se žáci 9.tříd starají po celý rok o ty nejmenší, dále také adopce na dálku, den naruby, kdy se z žáků stanou učitelé, přespání ve škole je již tradicí aj. Funguje díky školnímu parlamentu spolupráce mezi žáky a pedagogy. Snažíme se také o vhodné naplňování volného času našich žáků nabídkou rozmanitých kroužků a společných akcí, exkurzí. Podařilo se nám zvýšit pohybovou aktivitu napříč ročníky zapojením do různých sportovních projektů, jeden z nich byl EU vyhodnocen mezi třemi nejlepšími v Evropě. Sport nám umožňuje vést děti k zodpovědnosti, komunikaci, spolupráci, překonávání sebe sama, pomoc druhým aj. Snažíme se vést děti ke zdravému životnímu stylu a minimalizovat tak rizikové chování.

3) Co byste rádi v souvislosti s prevencí rizikového chování na vaší škole v příštím školním roce zlepšili či změnili?
Pro příští rok navazujeme vzájemnou spolupráci s Madio. Ještě více bychom si přáli zapojit rodiče do společných akcí. Trošku bojujeme s vulgárním vyjadřováním, to bychom chtěli určitě změnit.