Výkaz pro školní rok 2018/2019

* Zobrazuji uzavřený výkaz.

Základní údaje

Výkaz vyplnil:
Renata Šimková

IČ organizace:
75022966
Název organizace:
Základní škola, Polešovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Ředitel/ka (Statutární zástupce):
Mgr. Radim Pikner
Adresa:
Školní 600
Místo:
Polešovice
PSČ:
68737
Kraj:
Zlínský kraj
Zřizovatel:
Obec

Část 1: Škola a její preventivní program

1) Má vaše škola písemně vytvořený vlastní preventivní program školy?
Ano

2) Na základě čeho je preventivní program školy vypracováván?
- Profesního citu (intuice)
- Diskuzí s vedením školy a učitelským sborem
- Analýzy aktuální situace školy
- Sledování výskytu rizikového chování na škole v uplynulém školním roce
- Šetření/mapování klima školy realizovaného v uplynulém školním roce
- Evaluací (zhodnocení) jednotlivých realizovaných aktivit v uplynulém školním roce

3) Identifikovali jste při přípravě preventivního programu školy nějaké specifické rizikové faktory vaší školy?
Ne

4) Stanovuje preventivní program školy cíle, které jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově ohraničené?
Částečně

5) Jací další specialisté, mimo školního metodika prevence, působí přímo na vaší škole:
- Výchovný poradce
- Školní speciální pedagog
- Asistent pedagoga

6) Kolik vyučovacích hodin je za měsíc věnováno třídnickým hodinám v jedné třídě (průměrně za celou školu)?
2

7) Jaká témata převažují při třídnických hodinách na vaší škole?
- Řešení provozních záležitostí (kontrola omluvenek, sdělování informací ze strany školy)
- Práce se vztahy ve třídě (otevřená diskuse o vztazích, řešení problémů mezi žáky)
- Práce s pravidly a řešení problémů třídy (otevírání témat důležitých pro třídu, vyjasňování pravidel chování, péče o individuální spokojenost žáků)
- Společná tvorba projektů mimo výuku (příprava různých vystoupení třídy, plánování společných činností mimo školu, výzdoba třídy/školy)

8) Uveďte počet tříd a žáků vaší školy v jednotlivých ročnících:
Počet tříd
Počet žáků
MŠ – děti předškolního věku00
1. ročník ZŠ129
2. ročník ZŠ238
3. ročník ZŠ232
4. ročník ZŠ233
5. ročník ZŠ124
6. ročník ZŠ / prima245
7. ročník ZŠ / sekunda237
8. ročník ZŠ / tercie230
9. ročník ZŠ / kvarta128
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)00
1. ročník SŠ / kvinta00
2. ročník SŠ / sexta00
3. ročník SŠ / septima00
4. ročník SŠ / oktáva00
další případné ročníky (VOŠ, atd.)00
Suma řádků15296

Část 2: Školní metodik prevence

1) Kolik let celkem Vy osobně vykonáváte funkci školního metodika prevence?
12

2) Zastáváte Vy osobně na vaší škole, mimo školního metodika prevence, také nějaké další funkce?
- Ano, třídní učitel/ka

3) Máte ukončené akreditované studium k výkonu specializovaných činností pro školní metodiky prevence podle § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.?
Ne

4) Poskytuje Vám škola za výkon funkce školního metodika prevence nějaké finanční ohodnocení?
Ano, jinou formou

5) Absolvoval/a jste v posledních třech letech nějaké akreditované vzdělávací kurzy, semináře, konference či výcviky k tématu primární prevence rizikového chování (kromě specializačního studia)?
Ano, v celkovém rozsahu do 16 hodin

6) Máte jako školní metodik prevence externí odbornou supervizi?
Ne, ale mám o ni zájem

7) Věnujete se v roli školního metodika prevence následujícím činnostem? Pokud ano, zkuste odhadnout, kolik hodin práce průměrně za kalendářní měsíc Vám dané činnosti zaberou.
Počet hodin
Koordinace tvorby preventivního programu školy a jeho evaluace2
Osobní participace na realizaci preventivních aktivit školy (podílení se na přímé práci se žáky při preventivních aktivitách)2
Metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.1
Individuální práce s žáky (včetně práce s malými skupinami žáků) s potenciálem k rozvoji rizikového chování1
Zajišťování spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, policií, orgány sociálně-právní ochrany dětí, nestátními organizacemi působícími v oblasti prevence atd.1
Vedení písemných záznamů všeho druhu2
Komunikace se zákonnými zástupci (rodiči)2
Účast na pracovních seminářích kraje, obce, PPP atd., setkávání se za účelem metodického vedení ze strany pedagogicko-psychologické poradny1
Vzdělávání a rozvoj v oblasti primární prevence rizikového chování1
Suma řádků13

8) Stručně uveďte, co byste aktuálně nejvíce potřeboval/a ke zvýšení kvality vaší práce při vykonávání funkce školního metodika prevence:
menší úvazek

Část 3: Specifická prevence obsažená ve školním vzdělávacím programu

1) Pokuste se realisticky odhadnout, jaký rozsah specifické prevence je podle plánu obsažen ve školním vzdělávacím programu pro jednotlivé ročníky. Cílem je zmapovat reálný stav na škole, tj. kolik času učitelé věnují specifické prevenci v rámci výuky. Při stanovování rozsahu je vhodná spolupráce s jednotlivými vyučujícími.

Příklad: Velmi často se může aktivita týkat více typů rizikového chování zároveň, v takovém případě čas započítejte jen jednou, a to do toho typu rizikového chování, který danou aktivitu co nejvíce vystihuje. Vyplňujte pouze v ročnících, které jsou pro vaši školu relevantní. Zaokrouhlete údaj na celé číslo.
MŠ – děti...
1. ročník ZŠ
2. ročník ZŠ
3. ročník ZŠ
4. ročník ZŠ
5. ročník ZŠ
6. r. ZŠ / prima
7. r. ZŠ / sekunda
8. r. ZŠ / tercie
9. r. ZŠ / kvarta
10. ročník ZŠ...
1. r. SŠ / kvinta
2. r. SŠ / sexta
3. r. SŠ / septima
4. r. SŠ / oktáva
další...
Suma sloupců
Prevence šikany a projevů agrese081414101010108800000092
Prevence kyberšikany013458810101000000059
Prevence záškoláctví00111112110000009
Prevence rizikových sportů011222553300000024
Prevence rizikového chování v dopravě046666553100000042
Prevence rasismu a xenofobie000000114400000010
Prevence působení sekt a extrémistických náboženských směrů00000011330000008
Prevence rizikového sexuálního chování000000125800000016
Prevence užívání tabáku000011554400000020
Prevence užívání alkoholu000011445500000020
Prevence užívání dalších návykových látek000011444400000018
Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.)000001332200000011
Prevence poruch příjmu potravy00000022220000008
Prevence kriminálního chování011114445600000027
Suma řádků0152628283554585961000000364364

Část 4: Specifická prevence realizovaná v samostatných preventivních aktivitách a programech

Program 1 - Kyberšikana, trestní zodpovědnost

1) Název programu:
Kyberšikana, trestní zodpovědnost

2) Úroveň programu:
Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:
Policie ČR

4) Typ poskytovatele programu:
Policie ČR

5) Je tento preventivní program certifikovaný?
Ano

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
- Přednáška, prezentace informací
- Nácvik a trénink dovedností

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Velmi spokojena

8) Program byl hrazen převážně
Z dotace získané na národní úrovni

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.
Počet tříd
Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku00
1. ročník ZŠ00
2. ročník ZŠ00
3. ročník ZŠ00
4. ročník ZŠ00
5. ročník ZŠ00
6. ročník ZŠ / prima21
7. ročník ZŠ / sekunda21
8. ročník ZŠ / tercie21
9. ročník ZŠ / kvarta11
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)00
1. ročník SŠ / kvinta00
2. ročník SŠ / sexta00
3. ročník SŠ / septima00
4. ročník SŠ / oktáva00
další případné ročníky (VOŠ, atd.)00
Suma řádků74

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
- Prevence kyberšikany
- Prevence kriminálního chování

Program 2 - PROTIDROGOVÝ VLAK REVOLUTION TRAIN UH.HRADIŠTĚ

1) Název programu:
PROTIDROGOVÝ VLAK REVOLUTION TRAIN UH.HRADIŠTĚ

2) Úroveň programu:
Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:
Nadační fond Nové Česko

4) Typ poskytovatele programu:
Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace)

5) Je tento preventivní program certifikovaný?
Ano

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
- Zážitkový program

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Velmi spokojena

8) Program byl hrazen převážně
Z dotace získané na národní úrovni

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.
Počet tříd
Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku00
1. ročník ZŠ00
2. ročník ZŠ00
3. ročník ZŠ00
4. ročník ZŠ00
5. ročník ZŠ00
6. ročník ZŠ / prima00
7. ročník ZŠ / sekunda22
8. ročník ZŠ / tercie22
9. ročník ZŠ / kvarta00
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)00
1. ročník SŠ / kvinta00
2. ročník SŠ / sexta00
3. ročník SŠ / septima00
4. ročník SŠ / oktáva00
další případné ročníky (VOŠ, atd.)00
Suma řádků44

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
- Prevence rizikového sexuálního chování
- Prevence užívání dalších návykových látek
- Prevence kriminálního chování

Program 3 - Den prevence

1) Název programu:
Den prevence

2) Úroveň programu:
Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:
ZŠ Polešovice, Červený kříž, Krok Kyjov

4) Typ poskytovatele programu:
Škola sama

5) Je tento preventivní program certifikovaný?
Ne

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
- Přednáška, prezentace informací
- Interaktivní skupinová diskuse
- Nácvik a trénink dovedností

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Velmi spokojena

8) Program byl hrazen převážně
Z rozpočtu školy

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.
Počet tříd
Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku00
1. ročník ZŠ00
2. ročník ZŠ00
3. ročník ZŠ00
4. ročník ZŠ00
5. ročník ZŠ00
6. ročník ZŠ / prima25
7. ročník ZŠ / sekunda25
8. ročník ZŠ / tercie25
9. ročník ZŠ / kvarta00
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)00
1. ročník SŠ / kvinta00
2. ročník SŠ / sexta00
3. ročník SŠ / septima00
4. ročník SŠ / oktáva00
další případné ročníky (VOŠ, atd.)00
Suma řádků615

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
- Prevence šikany a projevů agrese
- Prevence kyberšikany
- Prevence rizikového chování v dopravě
- Prevence rasismu a xenofobie
- Prevence působení sekt a extrémistických náboženských směrů
- Prevence užívání tabáku
- Prevence užívání alkoholu
- Prevence užívání dalších návykových látek
- Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.)
- Prevence kriminálního chování

Program 4 - Projektový den Den Afriky . adopce na dálku

1) Název programu:
Projektový den Den Afriky . adopce na dálku

2) Úroveň programu:
Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:
ZŠ Polešovice, Diecéze Olomouc

4) Typ poskytovatele programu:
Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace)

5) Je tento preventivní program certifikovaný?
Ne

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
- Přednáška, prezentace informací
- Návštěva výstavy či představení, exkurze
- Interaktivní skupinová diskuse

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Velmi spokojena

8) Program byl hrazen převážně
Cílovou skupinou (žáky)

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.
Počet tříd
Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku00
1. ročník ZŠ14
2. ročník ZŠ24
3. ročník ZŠ24
4. ročník ZŠ24
5. ročník ZŠ14
6. ročník ZŠ / prima24
7. ročník ZŠ / sekunda24
8. ročník ZŠ / tercie24
9. ročník ZŠ / kvarta14
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)00
1. ročník SŠ / kvinta00
2. ročník SŠ / sexta00
3. ročník SŠ / septima00
4. ročník SŠ / oktáva00
další případné ročníky (VOŠ, atd.)00
Suma řádků1536

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
- Prevence rasismu a xenofobie

Program 5 - Mám chytré tělo

1) Název programu:
Mám chytré tělo

2) Úroveň programu:
Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:
Vladislav Zezula

4) Typ poskytovatele programu:
Komerční subjekt (např. společnost s ručením omezením)

5) Je tento preventivní program certifikovaný?
Ano

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
- Návštěva výstavy či představení, exkurze
- Zážitkový program

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Velmi spokojena

8) Program byl hrazen převážně
Cílovou skupinou (žáky)

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.
Počet tříd
Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku00
1. ročník ZŠ00
2. ročník ZŠ00
3. ročník ZŠ22
4. ročník ZŠ22
5. ročník ZŠ12
6. ročník ZŠ / prima22
7. ročník ZŠ / sekunda22
8. ročník ZŠ / tercie22
9. ročník ZŠ / kvarta00
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)00
1. ročník SŠ / kvinta00
2. ročník SŠ / sexta00
3. ročník SŠ / septima00
4. ročník SŠ / oktáva00
další případné ročníky (VOŠ, atd.)00
Suma řádků1112

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
- Prevence rizikových sportů

Program 6 - Beseda s hlavním kaplanem AČR s plukovníkem Jar...

1) Název programu:
Beseda s hlavním kaplanem AČR s plukovníkem Jaroslavem Knichalem

2) Úroveň programu:
Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:
Jaroslav Knichal

4) Typ poskytovatele programu:
Jiný typ subjektu

5) Je tento preventivní program certifikovaný?
Ne

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
- Přednáška, prezentace informací
- Interaktivní skupinová diskuse

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Spokojena

8) Program byl hrazen převážně
Z rozpočtu školy

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.
Počet tříd
Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku00
1. ročník ZŠ00
2. ročník ZŠ00
3. ročník ZŠ00
4. ročník ZŠ00
5. ročník ZŠ00
6. ročník ZŠ / prima22
7. ročník ZŠ / sekunda22
8. ročník ZŠ / tercie22
9. ročník ZŠ / kvarta12
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)00
1. ročník SŠ / kvinta00
2. ročník SŠ / sexta00
3. ročník SŠ / septima00
4. ročník SŠ / oktáva00
další případné ročníky (VOŠ, atd.)00
Suma řádků78

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
- Prevence šikany a projevů agrese
- Prevence rasismu a xenofobie
- Prevence působení sekt a extrémistických náboženských směrů
- Prevence kriminálního chování

Program 7 - Hasík

1) Název programu:
Hasík

2) Úroveň programu:
Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:
HZS

4) Typ poskytovatele programu:
Jiný typ subjektu

5) Je tento preventivní program certifikovaný?
Ano

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
- Přednáška, prezentace informací
- Návštěva výstavy či představení, exkurze
- Nácvik a trénink dovedností

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Velmi spokojena

8) Program byl hrazen převážně
Z dotace získané na národní úrovni

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.
Počet tříd
Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku00
1. ročník ZŠ00
2. ročník ZŠ25
3. ročník ZŠ00
4. ročník ZŠ00
5. ročník ZŠ00
6. ročník ZŠ / prima25
7. ročník ZŠ / sekunda00
8. ročník ZŠ / tercie00
9. ročník ZŠ / kvarta00
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)00
1. ročník SŠ / kvinta00
2. ročník SŠ / sexta00
3. ročník SŠ / septima00
4. ročník SŠ / oktáva00
další případné ročníky (VOŠ, atd.)00
Suma řádků410

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
- Prevence rizikového chování v dopravě
- Prevence kriminálního chování

Program 8 - Osvětim

1) Název programu:
Osvětim

2) Úroveň programu:
Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:
Kočí vzdělávací agentura Kroměříž

4) Typ poskytovatele programu:
Komerční subjekt (např. společnost s ručením omezením)

5) Je tento preventivní program certifikovaný?
Ne

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
- Návštěva výstavy či představení, exkurze

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Velmi spokojena

8) Program byl hrazen převážně
Cílovou skupinou (žáky)

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.
Počet tříd
Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku00
1. ročník ZŠ00
2. ročník ZŠ00
3. ročník ZŠ00
4. ročník ZŠ00
5. ročník ZŠ00
6. ročník ZŠ / prima00
7. ročník ZŠ / sekunda00
8. ročník ZŠ / tercie00
9. ročník ZŠ / kvarta16
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)00
1. ročník SŠ / kvinta00
2. ročník SŠ / sexta00
3. ročník SŠ / septima00
4. ročník SŠ / oktáva00
další případné ročníky (VOŠ, atd.)00
Suma řádků16

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
- Prevence šikany a projevů agrese
- Prevence rasismu a xenofobie
- Prevence působení sekt a extrémistických náboženských směrů
- Prevence kriminálního chování

Program 9 - Šikana

1) Název programu:
Šikana

2) Úroveň programu:
Selektivní prevence

3) Název poskytovatele programu:
Madio Uh.Hradiště

4) Typ poskytovatele programu:
Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace)

5) Je tento preventivní program certifikovaný?
Ano

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
- Interaktivní skupinová diskuse
- Nácvik a trénink dovedností
- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Velmi spokojena

8) Program byl hrazen převážně
Z dotace získané na národní úrovni

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.
Počet tříd
Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku00
1. ročník ZŠ00
2. ročník ZŠ24
3. ročník ZŠ00
4. ročník ZŠ00
5. ročník ZŠ00
6. ročník ZŠ / prima00
7. ročník ZŠ / sekunda00
8. ročník ZŠ / tercie00
9. ročník ZŠ / kvarta00
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)00
1. ročník SŠ / kvinta00
2. ročník SŠ / sexta00
3. ročník SŠ / septima00
4. ročník SŠ / oktáva00
další případné ročníky (VOŠ, atd.)00
Suma řádků24

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
- Prevence šikany a projevů agrese

Část 5: Práce s dalšími cílovými skupinami – pedagogičtí pracovníci školy

Aktivita 1 - Madio UH - supervize, šikana

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo výsledkem).
Madio UH - supervize, šikana

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
10

Část 6: Práce s dalšími cílovými skupinami – rodiče a ostatní

Aktivita 1 - KOntinentální pohár Ostrava - společný zájez...

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo výsledkem).
KOntinentální pohár Ostrava - společný zájezd pro rodiče a děti na skvělý atletický mítink v Ostravě. Zlatá tretra Ostrava - zájezd na další atletický mítink

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
8

Aktivita 2 - Oslavy 100 let republiky - děti vytvořily v rám...

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo výsledkem).
Oslavy 100 let republiky - děti vytvořily v rámci projektu panely a výzdobu školy, v multifunkčním areálu proběhla společná oslava společně se Skautem a obcí. Akce byla určena pro veřejnost.

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
6

Aktivita 3 - Férová snídaně - společná snídaně rodičů...

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo výsledkem).
Férová snídaně - společná snídaně rodičů, dětí v krásném školním parku.

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
1

Aktivita 4 - Pohybová gramotnost - atletíme s rodiči - spole...

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo výsledkem).
Pohybová gramotnost - atletíme s rodiči - společné cvičení a závodění - krásné odpoledne strávené společně s učiteli a dětmi, atletickým svazem.

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
4

Část 7: Výskyt rizikového chování

1) Do následující tabulky uveďte ke každému jevu počet žáků/studentů vaší školy, u nichž se daný problém v průběhu jednoho školního roku objevil či objevuje.
MŠ – děti...
1. ročník ZŠ
2. ročník ZŠ
3. ročník ZŠ
4. ročník ZŠ
5. ročník ZŠ
6. r. ZŠ / prima
7. r. ZŠ / sekunda
8. r. ZŠ / tercie
9. r. ZŠ / kvarta
10. ročník ZŠ...
1. r. SŠ / kvinta
2. r. SŠ / sexta
3. r. SŠ / septima
4. r. SŠ / oktáva
další...
Suma sloupců
Špatné vztahy mezi žáky
(počet případů, nikoliv počet žáků)
00110001120000006
Vyloučení určitých jedinců z kolektivu, ostrakizace
(počet případů, nikoliv počet žáků)
00201101100000006
Případy opakovaného záměrného psychického i fyzického ubližování
(počet případů, nikoliv počet žáků)
00200101010000005
Případy využití elektronických prostředků (např. mobilní telefon, sociální sítě) k opakovanému záměrnému psychickému ubližování
(počet případů, nikoliv počet žáků)
00000001110000003
Projevy rasismu a xenofobie
(počet případů, nikoliv počet žáků)
00000000000000000
Závažné přestupky vůči školnímu řádu
(výskyt u počtu žáků)
003000031300000010
Slovní či fyzické útoky na pracovníky školy
(výskyt u počtu žáků)
00000000010000001
Záškoláctví
(výskyt u počtu žáků)
00000000100000001
Podezření na skryté záškoláctví (záškoláctví s vědomím rodičů)
(výskyt u počtu žáků)
00001001000000002
Rizikové chování ve sportu, rizikové pohybové aktivity, extrémní sporty atd.
(výskyt u počtu žáků)
00000000000000000
Rizikové chování v dopravě
(výskyt u počtu žáků)
00000000000000000
Rizikové sexuální chování a nevhodné projevy sexuality
(výskyt u počtu žáků)
00000000010000001
Poruchy příjmu potravy
(výskyt u počtu žáků)
00000001110000003
Sebepoškozování a autoagrese
(výskyt u počtu žáků)
00000002200000004
Kriminální chování - přestupky, provinění, trestné činy
(výskyt u počtu žáků)
00000001010000002
Zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte
(výskyt u počtu žáků)
00000000000000000
Užívání* tabáku
(výskyt u počtu žáků)
*Pod termín „užívání“ zahrnujeme užití opakované i jednorázové, experimentování s látkou atd.
00001002220000007
Užívání* alkoholu
(výskyt u počtu žáků)
00000000110000002
Užívání* konopných látek (např. marihuana, hašiš)
(výskyt u počtu žáků)
00000001010000002
Užívání* dalších návykových látek (např. extáze, pervitin atd.)
(výskyt u počtu žáků)
00000000000000000
Závislostní chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.)
(výskyt u počtu žáků)
00000001000000001
Suma řádků00813201611150000005656

Část 8: Vyhodnocení (evaluace) preventivních aktivit školy

1) Do jaké míry se Vám podařilo naplnit cíle stanovené v preventivním programu školy?
2 - stanovené cíle se spíše podařilo naplnit

2) Co se Vám během školního roku v souvislosti s prevencí rizikového chování obzvláště podařilo a díky čemu?
V rámci prevence se nám díky projektům a společným akcím daří propojovat spolupráci mezi mladšími a staršími žáky a tím snižovat riziko šikany. Osvědčený je projekt patronství, kdy se žáci 9.tříd starají po celý rok o ty nejmenší, dále také adopce na dálku, den naruby, kdy se z žáků stanou učitelé, přespání ve škole je již tradicí aj. Funguje díky školnímu parlamentu spolupráce mezi žáky a pedagogy. Snažíme se také o vhodné naplňování volného času našich žáků nabídkou rozmanitých kroužků a společných akcí, exkurzí. Podařilo se nám zvýšit pohybovou aktivitu napříč ročníky zapojením do různých sportovních projektů. Snažíme se vést děti ke zdravému životnímu stylu a minimalizovat tak rizikové chování. Navázali jsme úzkou spolupráci s Madio, která nám pomáhá i s prevencí šikany.

3) Co byste rádi v souvislosti s prevencí rizikového chování na vaší škole v příštím školním roce zlepšili či změnili?
Stále máme problémy s kyberšikanou. I přes preventivní programy se nám stále nedaří včas ji podchytit, časté jsou útoky na sociálních sitích, je potřeba ještě více zapojit rodiče.