Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

 

Pozor, změna pravidel pro používání roušek

od 18. září!

 

 V souladu s nařízením vlády jsou od pátku 18. 9. 2020  zpřísněny podmínky nošení roušek ve všech vnitřních prostorách budov v ČR.

Žáci druhého stupně musí mít roušku po celou dobu vyučování, tedy i v době, kdy jsou ve třídě a v lavicích.

Žáci prvního stupně nosí roušky ve společných prostorách, pro ně se tedy zatím nic nemění.

Bez roušky není možné vstoupit do budovy školy.


Děkujeme za pochopení

 

 

Stránka

 • 1

Organizace vzdělávání od 1.9.2020


 

 

Zásady organizace výuky v ZŠ Polešovice od 1. 9. 2020

(Všem zaměstnancům školy, žákům školy a jejich zákonným zástupcům)

 

Ředitel ZŠ v souladu s metodickým doporučením MŠMT „PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19“ ve znění k 24. 8. 2020, stanovuje následující podmínky pro provoz ZŠ Polešovice v období od 1. 9. 2020.

 

 1. Účastníci vzdělávání

 

 • Školní výuky se účastní všichni žáci bez omezení. Prezenční i případná distanční výuka je povinná.
 • Nevyžaduje se žádné potvrzení o bezinfekčnosti. Osoby, které vykazují příznaky onemocnění, nesmí do školy vstoupit. Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
 • Velikost skupin není omezena.

 

 1. Rozsah provozu

 

 • Vyučování začíná pro všechny třídy v 7:35.
 • Organizace vyučování je dána platným rozvrhem.

 

 1. Příchod do školy a pohyb po škole
 • Pohyb na veřejných prostranstvích a v dopravních prostředcích se řídí obecnými nařízeními ministerstva zdravotnictví. Škola neorganizuje žáky před příchodem do školy a po skončení vyučování.
 • Vstup do budovy je povolen pouze žákům a zaměstnancům školy. Rodičům žáků a dalším osobám je umožněn vstup pouze do vyhrazených prostor po předchozí domluvě se zaměstnancem školy.
 • Žáci u vstupu do školy použijí dezinfekci. Po projití šatnou odcházejí do určené třídy. V šatně se žáci zdržují pouze nezbytně nutnou dobu.
 • Žáci používají pouze toalety určené pro konkrétní skupinu (na patře své kmenové třídy). Po celou dobu pobytu ve škole dodržují žáci zvýšenou hygienu (pravidelné mytí rukou mýdlem, opakované používání dezinfekce, odstup od žáků jiných tříd)
 • Na oběd odchází žáci společně s učitelem, který měl poslední hodinu. Tento učitel také koná dohled v jídelně u žáků prvního stupně. Dohled nad žáky druhého stupně je zajištěn dle rozpisu dohledů.
 • Žáci se zdržují především ve svých kmenových třídách a omezí pohyb na chodbách a v jiných společných prostorách na nezbytně nutnou míru. Po dobu platnosti tohoto nařízení je ve škole zrušeno zvonění.

 

 

 1. Režim v učebně
 • V lavici ani jiných prostorách školy nemusí mít žáci roušku. Toto opatření se může změnit při vyhlášení Stupně pohotovosti v oblasti veřejného zdraví pro region Uherské Hradiště (semafor, viz Příloha č. 1)

 

 1. Opatření při podezření na infekci Covid -19
 • Škola nesleduje průběžně zdravotní stav všech žáků. Je však věnována zvýšená pozornost výskytu příznaků onemocnění covid – 19 u žáků i zaměstnanců.
 • V případě podezření na nákazu se postupuje v souladu s metodickým doporučením:

 

 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka– žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
 • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Jako místnost pro případnou izolaci žáka v případě podezření na výskyt onemocnění covid – 19 je určena jazyková učebna 2 (místnost číslo ….) a toaleta pro invalidu ve čtvrtém podlaží školy. Při odchodu ze školy použije žák i jeho zákonný zástupce výtah.

 

 

 1. Opatření při potvrzeném výskytu Covid – 19 ve škole
 • V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáků, zákonné zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem.  Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.
 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
 • Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků. Zákonný zástupce žáka, který nemá podmínky pro distanční vzdělávání, může požádat školu o poskytnutí zařízení nezbytného pro zajištění distanční vzdělávání dítěte po dobu nezbytně nutnou formou zápůjčky počítače/notebooku či jiného vhodného zařízení.

 

 1. Dezinfekce osob a prostor
 • Dávkovače s dezinfekcí jsou při vstupu do budovy, na určených toaletách, v učebnách, kde bude probíhat výuka a při vstupu do školní jídelny.
 • Zaměstnanci školy provádějí minimálně dvakrát denně dezinfekci klik, madel, lavic a dalších exponovaných míst.
 • Jednou denně probíhá mokrý úklid a dezinfekce podlah ve třídách a ve společných prostorách.
 • Na toaletách, ve třídách a u vstupu do jídelny jsou k dispozici papírové ručníky.

 

 1. Režim v jídelně
 • Žáci si musí stravu objednat předem dle standardních termínů pro objednání stravy a prokázat se vlastním čipem.
 • Žáky odvádí na oběd učitel, který má poslední vyučovací hodinu. Na prvním stupni tento učitel koná také dohled v jídelně tak, aby byly dodrženy vzájemné odstupy.
 • Při čekání na oběd žáci dodržují odstup minimálně jeden metr.
 • Příbor a skleničku na pití obdrží všichni strávníci u výdeje od pověřeného zaměstnance školy.

 

Časy vydávání stravy v jídelně

 

1.ročník

11:05

2. ročník

11:30

3. a 4. ročník

11:50

5. – 9. ročník

dle platného rozvrhu 12:10, 12:45 nebo 13:05

 

 1. Omlouvání absence
 • Prezenční i distanční výuka je pro žáky povinná. Omlouvání běžné absence probíhá dle školního řádu formou zápisu v omluvném listu.
 • V případě, že se u žáka nebo učitele projeví doma příznaky virového onemocnění (kašel, horečka, dušnost, ztráta chuti či čichu), nesmí taková osoba vstoupit do školní budovy. Zůstává doma a neprodleně informuje vedení školy (třídního učitele) o vzniklé situaci.
 • Zákonní zástupci jsou povinni být k zastižení na telefonních číslech vedených v evidenci školy.

 

 1. Společná ustanovení
 • Práva a povinnosti žáků, jakož i jiná ustanovení školního řádu a organizačního řádu školy, která nejsou ošetřena tímto nařízením, se řídí platným školním řádem.
 • Tyto zásady jsou platné po dobu platnosti metodického doporučení MŠMT a nařízení obecné povahy MZD. V souladu s platnými nařízeními Krajské hygienické stanice (semafor) může dojít ke zpřísnění či úpravě pravidel zde uvedených (Viz Příloha č. 1)

 

 

V Polešovicích 26. 8. 2020

Radim Pikner, ředitel školy

 

 


28. 8. 2020 Zobrazit méně

Stránka

 • 1