Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

Vážení rodiče, milí žáci,

 

 

v důsledku opatření vlády České republiky je škola od 

 

1. března 2021 uzavřena pro všechny žáky.

 

 

Pro všechny žáky pokračuje povinná distanční výuka.

 

Žáci mají nárok na odběr oběda ve školní jídelně. Kdo má zájem o odběr oběda, musí si oběd přihlásit. Objednané obědy se vydávají do vlastních nádob denně od 10:30 do 11:30.

 

Po dobu jarních prázdnin nemají žáci nárok na dotovaný oběd. Je možné si přihlásit oběd za plnou cenu 65,-Kč.

 

Škola nevydává potvrzení o uzavření školy pro potřeby ošetřovného.

Pokyn MŠMT pro provoz školy (176.3 kB)

Informace k ošetřovnému

 

 

 

Děkujeme za pochopení

 

 

 

Aktualizované rozvrhy synchronní výuky ke stažení

 

                                I. stupeň                           II. stupeň

 

 

Stránka

Organizace vzdělávání od 30.11.2020


 

Zásady organizace výuky v ZŠ Polešovice od 30. 11. 2020

(Všem zaměstnancům školy, žákům školy a jejich zákonným zástupcům)

Ředitel ZŠ v souladu s metodickým doporučením MŠMT „PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19“ v aktuálním znění, v souladu s Mimořádným opatřením MZd a na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření stanovuje následující podmínky pro provoz ZŠ Polešovice v období od 30. 11. 2020. (Aktualizováno k 25. 11. 2020)

 

 1. Účastníci vzdělávání
 • Školní výuky se účastní všichni žáci bez omezení.
 • Prezenční výuky se účastní všichni žáci s výjimkou žáků 6. – 8. ročníku, kteří střídají po týdnu prezenční a distanční výuku.
 • Žáci 8. ročníku (2 třídy) mají prezenční výuku v lichých týdnech (poprvé od 30. 11., žáci 6. a 7. ročníku (3 třídy) mají prezenční výuku v sudých týdnech (poprvé od 7.12.)
 • Prezenční i distanční výuka je povinná.
 • Nevyžaduje se žádné potvrzení o bezinfekčnosti. Osoby, které vykazují příznaky onemocnění, nesmí do školy vstoupit. Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
 • Velikost skupin není omezena.

 

 1. Rozsah a změny prezenční výuky
 • Prezenční výuka začíná pro všechny třídy v 7:35.
 • Převážná část výuky se řídí platným rozvrhem.
 • Odpolední vyučování probíhá formou asynchronní distanční výuky.
 • Je omezen zpěv a tělesná výchova.
 • Výuka předmětů, kde obvykle dochází ke spojování žáků více tříd podle pohlaví (např. tělesná výchova, pracovní činnosti) nebo z jiných důvodů (cizí jazyky), je v dopolední výuce upravena tak, aby byl splněn požadavek na homogenitu skupin.

 

 1. Příchod do školy a pohyb po škole
 • Pohyb na veřejných prostranstvích a v dopravních prostředcích se řídí obecnými nařízeními ministerstva zdravotnictví. Škola neorganizuje žáky před příchodem do školy a po skončení vyučování.
 • Příchod do školy je umožněn od 7:00.
 • Ranní družina neprobíhá.
 • Vstup do budovy je povolen pouze žákům a zaměstnancům školy. Všechny osoby musí ve všech prostorách používat roušky po celou dobu pobytu ve školní budově. Rodičům žáků a dalším osobám je umožněn vstup pouze do vyhrazených prostor po předchozí domluvě se zaměstnancem školy.
 • Žáci u vstupu do školy použijí dezinfekci a nasadí si roušky. Po projití šatnou odcházejí do určené třídy. V šatně se žáci zdržují pouze nezbytně nutnou dobu a dodržují rozestupy od žáků jiných tříd.
 • Žáci používají pouze toalety určené pro konkrétní skupinu (na patře své kmenové třídy). Po celou dobu pobytu ve škole dodržují žáci zvýšenou hygienu (pravidelné mytí rukou mýdlem, opakované používání dezinfekce)
 • Je zakázáno jakékoliv míchání jednotlivých skupin žáků.
 • Na oběd odchází žáci společně s učitelem, který měl poslední hodinu. Tento učitel také koná dohled v jídelně, pokud není určeno jinak.
 • Žáci se zdržují především ve svých kmenových třídách a omezí pohyb na chodbách a v jiných společných prostorách na nezbytně nutnou míru. Po dobu platnosti tohoto nařízení je ve škole zrušeno zvonění.

 

 1. Režim v učebně
 • Ve všech prostorách je rouška povinná po celou dobu pobytu ve školní budově.
 • Roušku mohou žáci i učitelé odložit pouze při jídle a při pobytu ve venkovních prostorách, kdy je zajištěn dostatečný odstup od ostatních.

 

 1. Zvláštní režim pro některé činnosti
 • Součástí vzdělávání není zpěv.
 • Pro žáky jsou zakázány všechny sportovní činnosti uvnitř i venku, při kterých dochází k tělesnému kontaktu.  
 • Výuka předmětů, kde se obvykle spojují žáci v rámci jednoho ročníku je upravena tak, aby se nemíchali žáci z různých tříd.

 

 1. Činnost školního klubu a školní družiny
 • Kroužky ve školním klubu neprobíhají. Výjimkou je kroužek logopedie, kde nedochází ke kontaktu více žáků.
 • Organizace školní družiny je upravena tak, aby nedocházelo k míchání dětí, tzn. v jednom oddělení družiny jsou pouze děti z jedné třídy.
 • V provozu je ve školní družině pět skupin - 1.A, 1.B, 2.A. 2.B, 3. třída.

 

skupina

místnost

1.A

5.A

1.B

5.B

2.A

9.A

2.B

2.B

3.

 Třetí třída

Rozmístění skupin ve školní družině

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Žáci čtvrtého ročníku po dobu platnosti opatření nemohou navštěvovat školní družinu.
 • Vychovatelka přebírá děti v průběhu oběda.
 • Provoz všech oddělení školní družiny končí v 15:30.
 • Ranní družina neprobíhá.

 

 1. Výuka náboženství
 • Výuka náboženství probíhá v uzavřených skupinách od 1. do 4. ročníku
 • Jiná výuka náboženství neprobíhá

 

Rozpis náboženství

 

skupina

den a čas

místnost

1. A

čtvrtek 11:30

1.A

1.B

čtvrtek 12:10

1.B

2.A

pondělí 11:45

2.A

2.B

pondělí 12:20

4.B

3.

pondělí 13:00

      4.B

4.A

čtvrtek 12:45

4.B

4.B

pátek 12:25

     4.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Prezenční výuka pedagogické intervence a předmětů speciálně pedagogické péče
 • Výuka je povinná pro všechny žáky s doporučením.
 • Výuka je upravena tak, aby se ve skupině nemíchali žáci různých ročníků.
 • U skupin, které se skládají ze žáků více ročníků je vytvořen zvláštní časový rozvrh tak, aby na každého žáka připadlo minimálně 20 minut.

 

 1. Opatření při podezření na infekci COVID -19 a nedodržování opatření ze strany žáků
 • Škola nesleduje průběžně zdravotní stav všech žáků. Je však věnována zvýšená pozornost výskytu příznaků onemocnění COVID – 19 u žáků i zaměstnanců.
 • Žák, který nemá roušku při příchodu do školy, nemůže být vpuštěn do školy. Při opakovaném porušení opatření v průběhu vyučování (zejména sundávání roušky, odmítání roušky, úmyslné míchání s jinou skupinou) bude žák posuzován, jako by vykazoval příznaky COVID -19 (viz níže bod c)
 • V případě podezření na nákazu se postupuje v souladu s metodickým doporučením:

 

 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
 • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Jako místnost pro případnou izolaci žáka v případě podezření na výskyt onemocnění COVID – 19 je určena jazyková učebna 2 (místnost číslo ….) a toaleta pro invalidu ve čtvrtém podlaží školy. Při odchodu ze školy použije žák i jeho zákonný zástupce výtah.

 

 1. Opatření při potvrzeném výskytu COVID – 19 ve škole
 • V případě výskytu onemocnění COVID-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáků, zákonné zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků dané skupiny/třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem.  Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
 • Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků. Zákonný zástupce žáka, který nemá podmínky pro distanční vzdělávání, může požádat školu o poskytnutí zařízení nezbytného pro zajištění distanční vzdělávání dítěte po dobu nezbytně nutnou formou zápůjčky počítače/notebooku či jiného vhodného zařízení.

 

 1. Dezinfekce osob a prostor
 • Dávkovače s dezinfekcí jsou při vstupu do budovy, na určených toaletách, v učebnách, kde bude probíhat výuka a při vstupu do školní jídelny.
 • Zaměstnanci školy provádějí minimálně dvakrát denně dezinfekci klik, madel, lavic a dalších exponovaných míst.
 • Jednou denně probíhá mokrý úklid a dezinfekce podlah ve třídách a ve společných prostorách.
 • Na toaletách, ve třídách a u vstupu do jídelny jsou k dispozici papírové ručníky.
 • V každé učebně probíhá pravidelné intenzívní větrání okny každou přestávku. Probíhá orientační měření koncentrace CO2, koncentrace nesmí překročit 1000ppm. Výjimkou jsou učebny v podkroví školy, kde je zajištěna řízená ventilace vzduchu.
 • Po dobu platnosti tohoto opatření má přednost větrání před dodržováním hygienických předpisů stanovených na teplotu ve vnitřních prostorách.

 

 1. Režim ve školní jídelně
 • Žáci si musí stravu objednat předem dle standardních termínů pro objednání stravy a prokázat se vlastním čipem.
 • Stravování v jídelně je umožněno pouze žákům, kteří mají v daný den prezenční výuku.
 • V jeden okamžik mohou být v jídelně pouze žáci jedné třídy, jejich učitel/ka a vychovatelka.
 • Žáci i učitelé mají roušku po celou dobu. Roušku odkládají pouze na dobu konzumace jídla u jídelního stolu.
 • Žáky odvádí na oběd učitel, který má poslední vyučovací hodinu. Tento učitel také koná dohled ve školní jídelně.
 • Vychovatelky školní družiny přebírají svou skupinu dětí v průběhu oběda a odvádí děti zapsané ve školní družině. Zbývající děti opustí školu pod dohledem učitele, který měl nad danou skupinou dohled.
 • Při čekání na oběd žáci dodržují odstup minimálně 1,5 metru.
 • Příbor a skleničku na pití obdrží všichni strávníci u výdeje od pověřeného zaměstnance školy.
 • Ve školní jídelně se mohou stravovat ve stejný čas pouze žáci stejného ročníku. Přitom nesmí docházek k prolínání tříd. Třída, která přijde do jídelny dříve (třída A), obsazuje místa v zadní polovině jídelny. Po usazení třídy A vchází druhá třída (třída B), která obsadí místa v přední části (u výdejního okénka). Třída A dojí, odevzdá nádobí a společně s učitelem (vychovatelem) opouští jídelnu. Poté stejným způsobem opustí jídelnu třída B. Žáci dalšího ročníku vstupují až v okamžiku, kdy je jídelna prázdná.

 

Časy vydávání stravy v jídelně

 

První stupeň

1.ročník

11:00

2. ročník

11:20

3. ročník + učitelé

11:40

4. ročník

12:00

5. ročník

12:20

 

Druhý stupeň

lichý týden

6. a 7. ročník

 učitelé

8. ročník

9. ročník

pondělí

-

12:40

13:00

13:20

úterý

-

12:40

13:00

13:20

středa

-

12:40

13:00

13:20

čtvrtek

-

13:20

13:00

12:40

pátek

-

12:40

13:00

13:20

         
         

sudý týden

6. ročník

7. ročník + učitelé

8. ročník

9. ročník

pondělí

12:40

13:00

-

13:20

úterý

13:20

13:00

-

12:40

středa

13:00

12:40

-

13:20

čtvrtek

13:00

12:40

-

13:20

pátek

12:40

13:00

-

13:20

 

 

Vydávání stravy pro žáky na distančním vzdělávání 10:30 – 11:00.

 

 

 1. Omlouvání absence
 • Prezenční i distanční výuka je pro žáky povinná. Omlouvání běžné absence probíhá dle školního řádu formou zápisu v omluvném listu.
 • V případě, že se u žáka nebo učitele projeví doma příznaky virového onemocnění (kašel, horečka, dušnost, ztráta chuti či čichu), nesmí taková osoba vstoupit do školní budovy. Zůstává doma a neprodleně informuje vedení školy (třídního učitele) o vzniklé situaci.
 • Zákonní zástupci jsou povinni být k zastižení na telefonních číslech vedených v evidenci školy.

 

 1. Společná ustanovení
 • Práva a povinnosti žáků, jakož i jiná ustanovení školního řádu a organizačního řádu školy, která nejsou ošetřena tímto nařízením, se řídí platným školním řádem.
 • Podrobná pravidla pro distanční vzdělávání jsou řešena samostatným předpisem.

 

 

V Polešovicích 25. 11. 2020

Radim Pikner, ředitel školy


26. 11. 2020 Zobrazit méně

Stránka