Sociální pedagog

Mgr. Jana Bučková

Email: jana.buckova@zspolesovice.cz

Konzultační hodiny:  na základě domluvy

Cílem této pozice je přispívat k vytvoření bezpečného školního prostředí pro všechny žáky.

Mezi hlavní kompetence sociálního pedagoga patří:

  • Podpora zájmu o vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků
  • Zajišťování prevence obtíží v oblasti chování žáků
  • Spolupráce s obcemi, zdravotnickými zařízeními, policií, soudy a dalšími zainteresovanými státními orgány
  • Provádění sociálně právního poradenství a sociálních terapií s problémovými jedinci
  • Vytváření podmínek pro navazování vztahu mezi školou a rodinou, který napomáhá žákovi v oblasti vzdělávání
  • Zaměření se na vyhledávání žáků, kteří jsou ohroženi (týráním, zanedbávání, sociálně patologickými jevy, izolací)
  • Spolupráce s kariérovým poradcem (pomoc sociálně znevýhodněným žákům s agendou spjatou s přijímacím řízením – přihlášky, zápisové lístky).
  • Spolupráce na realizaci preventivních programů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů
  • Pomoc při rozvoji žáků v oblasti osobnostní a sociální výchovy