Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Vítejte na stránkách 1.B

 

+

 

Červen

    1. 6. Den dětí podle dětí

    7. 6. Diagnostická prověrka čtení

    8. 6. Diagnostická prověrka čtení

15. 6. Poslední počtářské kolo

17. 6. Výlet třídy do ZOO Hodonín

18. 6. Finanční gramotnost 

21. 6. Na týden ze školy ven

22. 6. Netradiční olympiáda

23. 6. Výšlap, opékání špekáčků

24. 6. Cesta za pokladem

25. 6. Pasování prvňáčků na čtenáře

25. 6. Zakončení sportovního týdne v UH

28. 6. Vyhodnocení projektů

28. 6. Úklid třídy, šatních skříněk

29. 6. Slavnostní zakončení školního roku

30. 6. Závěrečné vysvědčení
+Aktuality              Přesný čas 

Informace ke sportovnímu týdnu: pro celý týden platí sportovní oblečení a obutí dle počasí, batoh se svačinou a pitím, psací potřeba, klíče.

Pondělí - ráno testování, zbytek dne v okolí ryb-níka, vědomostní stezka, hry, průlezky

Úterý - sraz před školou, na školním hřišti ne-tradiční olympiáda v režii našich patronů

Středa - sraz před školou, výšlap na tajné mís-to, s sebou navíc špekáček či cokoli jiného k o-pékání, bude ta možnost

Čtvrtek - sraz před školou, cesta za pokladem, trasa po šipkách připravena staršími kamarády

Pátek - odjezd do UH hned 7.13 hod. od školy, tudíž: místní děti sraz v 7.00 hod. na zastávce, děti přespolní rychle vystoupí z autobusu, přiřadí se k nám do zástupu a vzápětí s námi zase na-stoupí do téhož autobusu. Od 8.00 hod. pasování čtenářů v knihovně BBB, svačina a pěší přesun do trampolínového centra. Tam proběhne regis-trace, přezutí do protiskluzových ponožek a di-voká volná zábava. Návrat busem ve 12.00 hod. Vzhledem k tomu, že tou dobou již bude po vyu-čování, nabízí se odhlásit dítěti oběd, aby se jen kvůli němu nemuselo vracet do školy a počkat ho na zastávce. U přespolních dětí by asi byl také nesmysl, aby vysedly, hnaly se na oběd a za půl hodiny znovu nasedly do busu směr domov. Kdo ale nemůže jinak a dítě musí na oběd a násled-ně do ŠD, je to samozřejmě možné. Vysedneme u kina, pozdější oběd máme domluvený, družina také funguje, vše je OK. Až pátek promyslíte, napište to prosím každému dítěti na lístek, mu-sím sdělit do jídelny počet strávníků v jiném ča-se, případné odhlášení obědů si každý včas zařídí sám. Na lístku bude jméno dítěte a jednoznačné sdělení, zda a kde má vysednout, datum a podpis rodiče. Bez jasných instrukcí vezmu dítě do ško-ly a předám do družiny.

Má-li ještě někdo zájem o poslední nálepky zví-řátek za měsíc červen, přinese je pokud možno hned v pondělí 21. 6. 2021, kdy se budeme ráno testovat ve třídě, protože pak už opustíme školu a když to počasí dovolí, celý týden třídu neuvidí-me. V pondělí by také měli vytáhnout na lavici barevnou složku JS a MŠ. V průběhu týdne zač-nou děti nosit domů obsah šatní skříňky. Z klíčů jim prosím sundejte to, bez čeho se přes prázd-niny neobejdou, neboť klíč a čip na úvazu budu sbírat a nechávat ve škole. Ti šťastnější, kteří už mají prázdniny, zkusí klíče ještě nějak poslat, když to už nepůjde, nic se neděje, doporučuji a-le schovat doma tak, aby v září byly k nalezení. Pokud jste se rozhodli vyprat kapsář, jedno upo-zornění: látka nebyla předepraná, tudíž volte ra-ději nižší teploty.

Finanční gramotnost byla další podařený projekt na konci školního roku. Hned ráno jsme připravili improvizované tržiště a jednotlivá prodejní místa, tolik dobrot pohromadě jsme ve třídě vážně ješ-tě neměli. Moc děkuji rodičům, k zásobování při-stoupili skutečně zodpovědně, jejich nápady byly hezké a hlavně chutné. Moc děkuji i jedné "mé bývalé" mamince za krásný sponzorský dar. Peč-livá příprava pokračovala, nejprve jsme proto vy-razili na nákupy sami k sobě. Tím proběhla také degustace a úprava cen. Pak už mohli přijít první zákazníci. Díky našim patronům tržiště ožilo, což bylo mnohdy až na škodu, někteří se při sčítání jednotlivých položek hodně zapotili. No a vracet navíc správně peníze nazpět, to už bylo občas nad dětské síly. Naštěstí pomohli sami zákazníci nebo paní učitelky, za celou dobu se neobjevil žádný podvodník, který by chtěl děti okrást. Zboží bylo dost, nakoupit mohli přijít i třeťáci, i jim moc děkujeme, že se našeho projektu zú-častnili. Během chvilky tak byly naplněny košíky, bříška i pokladny. Když se nedařilo prodat, mě-nila se taktika, začalo se smlouvat a slevovat, z pultů nakonec zmizelo téměř vše. Každý pracu-jící dostal na závěr svůj plat, který samozřejmě utratil za poslední výprodejové kusy. Projekt sice občas přinesl pernou chvilku, děti se ale shodly na tom, že má smysl naučit se rychle a dobře počítat do dvaceti, pomohl jim pochopit, že je to opravdu důležité. Mnohé slíbily, že aby se tato dovednost nikam nevytratila, najdou si i o prázd-ninách čas na procvičování příkladů. Tak jim bu-du držet palce, aby se to podařilo. Ještě nyní, do konce školního roku, se nám snad podaří poz-vat naše patrony za vydělané prostředky na roz-lučkovou zmrzlinu.

Na jedničku s mnoha hvězdičkami hodnotily děti výlet naší třídy. První radost se dostavila již při vlakové premiéře, tři jedinci jeli tímto pros-tředkem skutečně poprvé. Pěší chůze do ZOO úspěšně zvládnuta a zakončena vstupem a svači-nou. Následný program nám přinesl nové informa-ce nejen o hospodářských zvířatech, ale i mož-nost nakrmit ovce a kozy. V jeden okamžik to vypadalo, že také pár dětí se stane stravou, tentokrát malých lvů, tak moc se snažily dostat do jejich výběhu. Sklo naštěstí ochránilo malé chodící svačinky, mohly se tak pustit do hledání informací o některých zvířatech v ZOO. Kvíz byl opravdu těžký, proto za každou snahu přibyl bod a za výsledek zasloužená odměna. Ta se okamži-tě zdvojnásobila slovem rozchod. Ten každý vy-užil podle sebe, zmizely svačiny z batohů i suve-nýry z pultu kiosku, na své si přišli také vyzna-vači skákacího hradu a trampolín. Nepřetržitě jsme schovávaly (já a p. as.) peněženky, které ničí nebyly a pořád se kolem nás povalovaly, na úklid prostě jaksi nezbyl čas. Někteří byli při nákupu dohnáni až k slzám, tak moc se sna-žili zjistit, kolik peněz ještě mají a zda jim bu-dou na vyhlédnutou věc stačit. Lehké zklamání proto vyvolalo slovo odchod, někteří ani nestihli vydat energii na trampolíně (klid, příští pátek to napraví). Velmi záhy však bylo po smutku, neboť 3D bludiště bylo vážně super a nikomu se z něho nechtělo ven. Obličeje dětí byly brzy k nerozez-nání od červených triček, čím výš právě probíha-la vymyšlená hra, tím líp, neodradila ani odřená noha. Moje snaha o ukončení hry v původně plá-novaném termínu skončila fiaskem. Až pěší chůze na vlak ukázala, jak moc jsou děti unavené, slova jako zrychli nebo pohni šla naprosto mimo uši, ať si ten vlak klidně odjede beze mě. Nakonec jsme jaksi došli, nasedli a dopřáli únavě zavřít oči a trochu spát. Zpáteční cesta vlakem proběhla bez problému a od nádraží v Nedakonicích už to víte sami.

V úterý dle plánu proběhlo poslední kolo počtáře. Ač by mělo být kolem nejlepším, po celoročním procvičování, není tomu tak. Někteří z nepocho-pitelných důvodů vymýšleli výsledky i u příkladů, které už opravdu dobře umíme. Jsem si jistá, že všichni všechny typy příkladů skutečně pocho-pili. Projevil se čas investovaný doma do procvi-čování, každý mu věnoval jiný díl a je to hodně znát. Svůj podpis na tomto stavu nese samozřej-mě také covid a následná doporučení pro pozvolný nástup. Potvrdilo se, že trocha školního drilu je potřebná a domácí úkoly mají své opodstatnění, jen každodenní poctivá práce přinese výsledky. Šlápneme do toho ve druhé třídě. Pomoci můžete už i o prázdninách, občas připravit pár příkladů, u někoho to bude vážně potřebné. Typy příkladů najdete právě v šestém kole počtáře v sešitu M, který ve středu pošlu. Dorazí i ČJ.+Informace

V týdnu od pondělí 21. 6. 2021 se nebudem té-měř vůbec nacházet ve školní budově, samozřej-mě s ohledem na počasí a pouze po dobu výuky. Mým cílem bude alespoň částečně nahradit dětem všechny neuskutečněné tělocviky, tudíž bude-li to možné, každý den bude na děti čekat jiná tu-ristická nebo sportovní aktivita. Podmínkou zdár-né účasti sportovní oblečení a dobré boty, v ba-tohu svačina, pití, klíče a s sebou navíc chuť hý-bat se, hrát si a objevovat.

Posledním zamýšleným projektem je finanční gra-motnost. Datum jeho uskutečnění se ale zřejmě může změnit, neboť do něho budou zapojeni také patroni. Zároveň bude vyžadovat opět pomoc ro-dičů, proto bližší informace také připíši do mailu.

A máme tady středu, 30. 6. 2021, vždy netrpě-livě očekávaný den. Někdo kvůli vysvědčení, něk-do kvůli vytouženým prázdninám. Začátek vyučo-vání se zřejmě nijak nezmění, určitě ale bude kratší, předávání vysvědčení, pochval a drobných odměn nám zabere asi hodinu a půl. Oběd bude určitě možné odebrat, ŠD pojede v omezeném režimu, bližší informace opět včas dodám.

+Archiv

Informace k placení školní družiny zde.

Pomocník pro Google Classroom 12.

+Fotogalerie

Slavnostní zahájení školního roku 

První školní den s mým patronem

Společné aktivity s patrony

Máme rádi zvířata

Můj plyšový kamarád

Projektový den se semaforem

Indiánský den s pokladem

Andělská výuka

Vánoční besídka

Jak vyzrát na odpad

Co se děje ve školní družině

Cirkusový den

Jak jsme stavěli krychli

Den zvířat

Jak jsme pekli dort

Třída pejsků a kočiček

Výtvarka pod širým nebem

Housenky na vycházce

Výlet třídy do ZOO Hodonín

Finanční gramotnost v praxi

Na týden ze školy ven

Netradiční olympiáda

Výšlap s opékáním špekáčků

Cesta za pokladem

Pasování prvňáčků na čtenáře

Trampolínové centrum

Slavnostní rozloučení s patrony

Zakončení školního roku

 

+

 

Zdraví Vás

Jakub, Radomír, Natálie, Jan, Daniel, Daniel, Kristýna, Klára, Kateřina,

paní učitelka Pavla,

Jáchym, Mila, Filip, Rozálie, Marie, Nela, Júlie, Richard,

Kateřina, Jakub, Mariana

a paní asistentka pedagoga Alena