Třídíme odpady

Běžnou součástí života naší školy je třídění a snaha o recyklaci odpadů. V každé třídě, odborné učebně a na chodbách najdeme koše na tříděný odpad (papír, plasty, případně sklo, bioodpad a ostatní). Žáci se pravidelně účastní výukových programů od společnosti EKOKOM a projektu “Tonda obal” zaměřený právě na toto téma. Třídění odpadů ve třídách podporují rovněž všichni učitelé nejen odbornou výukou, ale i svým osobním příkladem.

Papír

Středeční rána před začátkem vyučování jsou vyhrazena sběru starého papíru. Díky žákům, rodičům a ochotné pomoci všech pedagogů se každoročně daří sesbírat opravdu nezanedbatelné množství papíru. Třídy soutěží jako kolektiv o největší množství sesbíraného papíru a jejich píle je "sladce" odměněna. Finanční prostředky, které se získají, jsou po poradě dětského školního parlamentu použity na nové vybavení školy.

papír

Bioodpad ze školní kuchyně se ukládá do kompostéru a odtud je vzniklý kompost využíván na záhony školní zahrady.

Sběr použitého kuchyňského oleje

Naše škola rozšiřuje své služby i o odběr použitého oleje. Olej v uzavřené plastové nádobě můžete odevzdat ve škole na stejném místě a ve stejné době jako papír či plastové vršky, tj. každou středu od 7.00 do 7.30.

Škola za olej dostane odměnu, takže celá činnost bude užitečná pro obě strany. Spokojen by měl být i městys, který provozuje čističku odpadních vod, jelikož tuk v odpadní vodě zanáší potrubí a z vody se odstraňuje velmi špatně.

Elektroodpad

Nefungující elektronické hračky, mobily, fény, mixery a jiná drobná vysloužilá elektrozařízení můžete vhazovat do červené popelnice v našich šatnách. Po naplnění jsou předány pracovníkům obecního úřadu, kteří s nimi dále nakládají podle platného zákona o odpadech.

elektro

Baterie (monočlánky)

V naší škole je možné odevzdat i tento nebezpečný odpad. Nezapomeňte však, že povinnost zpětného odběru mají všichni, kdo tyto výrobky prodávají!

tonery