Školní poradenské pracoviště

Na naší ZŠ funguje Školní poradenské pracoviště, které je tvořeno činností školního metodika prevence, výchovných poradců, speciálních pedagogů a logopedického asistenta.

Všeobecné informace

Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují zejména poradenští pracovníci školy: školní metodik prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci rizikového chování, výchovný poradce se věnuje podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou uplatňování podpůrných opatření, pokud ve škole pracuje školní psycholog nebo školní speciální pedagog, tak se podílí na poskytování poradenských služeb i realizaci předmětu speciálně pedagogické péče.

Poradenský pracovník školy spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli, a zajišťuje pravidelnou komunikaci se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem. Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými zařízeními, která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci ve školách. Školy a školská zařízení, která se podílejí na vzdělávání žáka, postupují za účelem jeho podpory ve vzájemné součinnosti.

Rozsah činností školního poradenského centra

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevenci školní neúspěšnosti
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

MSŠ Letovice

DOD Masarykovy střední školy Letovice, který se koná                                         27.11.2021 v době do 9 do 13 hodin   a o…

Číst více
1x

OA UH

Milí uchazeči o studium, vážení rodiče, záleží nám na zdraví žáků a našich zaměstnanců, nechceme ochromit další provoz a výuku na naší…

Číst více

SPŠ Otrokovice

Pozvánka na páteční a sobotní Dny otevřených dveří na Střední průmyslové škole Otrokovice. Na všechny návštěvníky čeká prohlídka školy…

Číst více
1x

GUH

Informace o studiu na GUH. Na webových stránkách školy najdete další informace a videa. Děkuji a těším se na další spolupráci. Mgr. Jana…

Číst více
2x

Výchovný poradce

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ Výchovným poradcem na naší škole je  Mgr. Eva Andrýsková. S čím se na mě můžete obrátit? -          organizace péče…

Číst více
3x

Speciální pedagog

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG Školní speciální pedagog poskytuje poradenskou péči a orientuje se zejména na podporu a pomoc žákům se…

Číst více
1x