Vize rozvoje školy

Vize rozvoje ZŠ Polešovice 2018 – 2024

Vize rozvoje školy má dvě základní složky – základní ideologii a vytouženou budoucnost. Základní ideologie obsahuje hlavní neporušitelné hodnoty školy a její význam pro společnost. Vytoužená budoucnost vymezuje, čeho se při své činnosti snažíme dosáhnout, čím se snažíme být. K dosažení vytoužených cílů je třeba neustále hledat nové efektivní cesty.

Základní ideologie

Základní ideologie definuje, které základní hodnoty zastáváme a proč jako škola existujeme, tedy věci, které se v čase nemění. Základní ideologii je třeba zachovávat za všech okolností.

Základní hodnoty

 • Žák je na prvním místě – všechno, co děláme, děláme v zájmu žáka, vše směřuje k rozvoji potenciálu žáků.
 • Každý žák je jiný a potřebuje zvláštní přístup - podporujeme každé nadání, s nedostatky pracujeme pozitivně.
 • Hodnotíme, abychom pomáhali – hodnocení používáme proto, abychom žáka motivovali a podnítili jeho další rozvoj.
 • Rodiče jsou nezbytnou součástí vzdělávání – vždy hledáme soulad mezi školou a rodiči
 • Učitelé jsou ve škole pro žáky a díky žákům – jsme rádi a vážíme si toho, když nás žáci a rodiče požádají o pomoc či spolupráci
 • Peníze, které nepodporují rozvoj žáků, jsou vyhozené peníze.

Smysl existence

Komunita si zřídila tuto školu, aby si zajistila plnění základních potřeb nutných pro dlouhodobý rozvoj:

 • Vytvářet celoživotní pozitivní vztah ke vzdělávání, umožnit všem žákům prožívat radost z úspěchu při vzdělávání.
 • Pomáhat každému občanovi v regionu najít vhodné životní uplatnění.
 • Pracovat na vzdělávání lidí v regionu ve prospěch jeho maximálního rozvoje.
 • Vytvářet takové vztahy, na kterých bude možné stavět další spolupráci v obci a regionu.
 • Vzděláváním lidí zvyšovat kvalitu jejich života.

Vytoužená budoucnost

Velký nebezpečný smělý cíl

 • V roce 2024 při hodnocení ČŠI dosáhnout stupně 1 ve všech kritériích

Popis budoucnosti 2024

Základní škola Polešovice je škola, do níž rády dochází všechny školou povinné děti ze spádového obvodu, a do které by chtěly chodit děti i z větší vzdálenosti. Všichni učitelé ve škole umí brzy rozpoznat vzdělávací potřeby žáků a v úzké spolupráci s rodiči dokáží rozvíjet nadání žáků. Učitelé trpělivě, citlivě a pozitivně pracují na nápravě zásadních nedostatků.

Rodiče jsou vtaženi do dění ve škole, jsou pravidelně, pravdivě a včas informováni o průběhu vzdělávání svých dětí. Rodiče aktivně konzultují s učiteli vzdělávací potřeby svých dětí a vytváří prostředí, které neomezuje rozvoj dětí, ale naopak je pro děti podnětné. Rodiče uznávají učitele jako odborníky na vzdělávání svých dětí

Ve škole jsou vytvořeny pracovní a vzdělávací podmínky, které nekladou překážky efektivní práci. Práce učitelů i jiných zaměstnanců školy je spravedlivě ohodnocena. Zřizovatel oceňuje přínos školy pro rozvoj obce a v maximálně možné míře podporuje její rozvoj. Vedení školy řídí školu efektivně, zatěžuje učitele minimem úkolů, které nesouvisí s přímou prací na rozvoji žáků.

Jsme školou, kde mezi sebou nesoutěží děti nadané a méně nadané, které by tím nemohly zažít úspěch. V naší škole soutěží každý žák sám se sebou, aby rozvíjel svůj talent a odstraňoval své handicapy.

Jsme školou, která nabízí řadu volnočasových aktivit, podporující nadání žáků dle jejich výběru. Pracujeme ve škole, kde není místo pro extrémismus a závislosti, ale která podporuje střídmost a umírněnost.

Ježčí koncepce – naší hlavní činností je vzdělávání žáků ve věku 6 – 15let. Nepouštíme se do žádných experimentů, které by odváděly naši energii od našeho hlavního úkolu. Snažíme se, abychom netříštili síly našich lidí na aktivity, které nejsou prospěšné pro školu.

Základní principy školy – co podporujeme

 • Nikdy nejsme tak dobří, abychom nemohli být ještě lepší – dbáme o soustavné zlepšování celého vzdělávacího procesu.
 • Neustále zkoušíme nové věci – podporujeme inovaci jako hnací sílu pokroku.
 • Člověk není stroj, nelze jej nahradit počítačem – podporujeme osobní setkávání s rodiči.
 • Podporujeme práci na pracovišti – osm hodin intenzívní práce denně je dost.
 • Nápady nepřichází shora, ale vyrůstají zdola - podporujeme kohokoli, kdo o práci přemýšlí.
 • Žádný nápad nesmí být zavržen, aniž by byl vyzkoušen.
 • Inspirujeme se, ale nekopírujeme – tvoříme školu podle svých představ.
 • Nehádáme se, ale podporujeme výměnu názorů.
 • Každý má právo zažít úspěch – podporujeme aktivity umožňující vyniknout všem žákům.
 • V zájmu žáka jsme schopni udělat cokoli

Radim Pikner, květen 2018