Stanovy školního parlamentu

1) Školní parlament je volen jednou ročně a to vždy na začátku roku
2) Z každé třídy ve 3.-9. ročníku se volí dva zástupci
3) Školní parlament se schází jednou za měsíc nebo dle potřeby
4) Školní parlament svolává učitel, jež vede školní parlament
5) Koordinátorem školního parlamentu je vedením školy pověřen 1 učitel
6) Z každého šk. parlamentu je proveden zápis vyvěšený na nástěnce
7) Jednání školního parlamentu se jako hosté můžou zúčastnit všichni žáci i učitelé školy