Týdenní plán

Český jazyk                                                    

 Mluvnice : Opakování ohebných slovních druhů: podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek, sloves a neohebných slovních druhů: příslovcí, předložek, spojek, částic, citoslovcí, pádových otázek, vzorů  podstatných jmen rodu středního  

Nové: vzory podstatných jmen rodu ženského žena, růže, píseň, kost

Seznamovací dopis  neznámému kamarádovi, kamarádce na dopisování                    

Matematika:      

 Násobení pod sebou, dělení i se zbytkem písemně, opakovat malou násobilku, řešení slovních úloh, jednotky míry, hmotnosti, objemu 

Sčítání a odčítání s trojcifernými čísly  do tisíce - pamětné počítání 

Geometrie - Rovnoběžky, kolmice, pravoúhlý trojúhelník

Opakování: přímka, polopřímka, úsečka, geometrické útvary - plošné-čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh, kružnice, tělesa - hlavně krychle- budeme stavět, kvádr, koule,  válec                        

Přírodověda - SKN                                                                      Opakování -Živá příroda:      Ekosystém louka, pastvina   

Vlastivěda - SKN           

  Vznik Českého království, státu- konec 9., 10., 11. století  uč. 20-24                                             

Smajlíci a emotikony nejen pro Facebook | VojtěchKrál.czTo jsem Vás potěšila, že?