Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

Vážení rodiče, milí žáci,

 

 

v důsledku opatření vlády České republiky je škola od 

 

1. března 2021 uzavřena pro všechny žáky.

 

 

Pro všechny žáky pokračuje povinná distanční výuka.

 

Žáci mají nárok na odběr oběda ve školní jídelně. Kdo má zájem o odběr oběda, musí si oběd přihlásit. Objednané obědy se vydávají do vlastních nádob denně od 10:30 do 11:30.

 

Po dobu jarních prázdnin nemají žáci nárok na dotovaný oběd. Je možné si přihlásit oběd za plnou cenu 65,-Kč.

 

Škola nevydává potvrzení o uzavření školy pro potřeby ošetřovného.

Pokyn MŠMT pro provoz školy (176.3 kB)

Informace k ošetřovnému

 

 

 

Děkujeme za pochopení

 

 

 

Aktualizované rozvrhy synchronní výuky ke stažení

 

                                I. stupeň                           II. stupeň

 

 

Stránka

Pravidla pro distanční vzdělávání v naší škole k 13. 10.


Opatření pro zajištění distanční výuky v ZŠ Polešovice pro školní rok 2020/2021

(Pedagogickým pracovníkům, žákům a zákonným zástupcům žáků ZŠ Polešovice)

 

Ředitel Základní školy, Polešovice, okres Uherské Hradiště stanoví v souladu s metodickým doporučením MŠMT ze dne 23. 9. 2020 tato opatření pro realizaci distanční výuky ve škole pro případ uzavření třídy, části školy nebo celé školy v důsledku opatření proti šíření COVID – 19. (dále jen Pravidla)

 

 1. Vymezení podmínek pro použití pravidel

Pravidla se použijí v následujících případech:

 • V případě nepřítomnosti více než 50% žáků ve třídě z důvodu COVID-19 se použijí pravidla pro danou třídu.
 • V případě uzavření celé třídy nařízením KHS se použijí pro danou třídu.
 • V případě uzavření celé školy nebo stupně školy platí pravidla pro všechny třídy, jichž se uzavření týká.

Pravidla je možno využít ve školním roce 2020/2021 dle potřeby i opakovaně. Zahájení výuky podle těchto pravidel vyhlašuje ředitel školy vyvěšením na webu školy a oznámením zákonným zástupcům žáků prostřednictvím systému Bakaláři.

 

 1. Druhy distanční výuky
 • Online výuka – výuka realizovaná prostřednictvím Internetu
  • Synchronní výuka – všichni účastníci jsou přihlášeni v reálném čase
  • Asynchronní výuka – zadávání a odevzdávání úkolů v daném termínu
 • Offline výuka – jiný způsob předávání úkolů (telefonicky, papírově)

 

 

 1. Rozsah distanční výuky

Distanční výuka probíhá v souladu s ŠVP Barevná škola ve verzi platné od 1. 9. 2018 ve všech povinných a povinně volitelných předmětech. Škola preferuje online způsob zajištění distanční výuky. Vyučující daného předmětu volí taková témata, která jsou v rámci daného školního roku pro distanční výuku vhodnější. Učitelé dbají na to, aby rozsah zadávaných úkolů odpovídal časové dotaci daného předmětu dle rozvrhu pro školní rok 2020/2021.

 1. Zapisování do třídní knihy

Zapisování do třídní knihy probíhá elektronicky v systému Bakaláři dle platného rozvrhu jednotlivých tříd. Učitel zapisuje téma hodiny tak, aby bylo možné rozlišit, zda hodina probíhala synchronně, nebo asynchronně. U synchronních hodin se zapisuje absence.

 1. Omlouvání absence

Distanční výuka je pro žáky povinná. Úkoly zadané asynchronně nebo formou offline výuky musí žák splnit vždy. Absence se posuzuje podle rozsahu vypracovávání úkolů. Ze závažných důvodů může žák/zákonný zástupce požádat vyučujícího o prodloužení termínu vypracování úkolu formou soukromé zprávy na Učebně Google (Google Classroom). Neúčast na synchronní výuce musí být omluvena zápisem v omluvném listu a doručením třídnímu učiteli (např. vyfocením omluvného listu a odesláním na školní emailovou adresu). Zákonný zástupce může požádat o náhradní způsob realizace synchronní výuky.

 

 1. Technické zabezpečení výuky

 

Učitel dbá na to, aby zadával úkoly takovým způsobem, aby pro jejich úspěšné splnění byly třeba minimální technické prostředky. Pro úspěšnou realizaci online výuky stačí žákům mobilní telefon s připojením na wifi a fotoaparátem, tužka a papír. Zákonný zástupce je povinen zajistit svému dítěti podmínky pro distanční vzdělávání. Zákonný zástupce může požádat školu a zapůjčení zařízení (tablet nebo notebook, viz Příloha 2). Škola poskytne zařízení na základě podepsané Smlouvy o výpůjčce (viz Příloha 1). O typu zařízení rozhoduje škola. Zařízení se poskytne dle aktuálního stavu zásob v pořadí, v jakém byla škole doručena žádost o poskytnutí zařízení.

 

 1. Podmínky distanční výuky

Distanční vzdělávání ve škole je organizováno primárně online tzn. prostřednictvím internetu. Pro online vzdělávání jsou ve škole vytvořeny následující podmínky:

 • Každý žák má vlastní účet Google v doméně @zspolesovice.cz,
 • Každý žák zná své heslo a způsob, jakým se do něj přihlásit,
 • Žáci i učitelé vědí, kam se obrátit v případě problému s přihlášením k účtu,
 • Každý žák si vyzkoušel, jakým způsobem se přihlásit k Učebně Google,
 • Každý učitel byl proškolen ve způsobu využívání Učebny Google.

Učitel komunikuje se žáky prostřednictvím Učebny Google. Tento kanál je pravidelně kontrolován a aktualizován. Komunikaci se žáky prostřednictvím jiných online způsobů nemusí učitelé sledovat a akceptovat.

Pokud není zákonný zástupce schopen vytvořit podmínky pro zajištění online výuky svého dítěte, může školu požádat o zajištění distanční výuky jiným způsobem (offline). Konkrétní způsob předávání úkolů dohodne zákonný zástupce s učitelem tak, aby byl žák schopen tyto úkoly plnit v dohodnutých termínech.

 

 1. Organizace online výuky

Online výuka se může uskutečňovat synchronní a asynchronní formou.

Synchronní forma je takový způsob online výuky, kdy budou žáci a učitel v reálném čase propojeni prostřednictvím Google Meet, případně jiné platformy, na níž se skupina dohodne. Účast na těchto hodinách je povinná. Absence musí být omluvena zákonným zástupcem zápisem v omluvném listu.

Asynchronní forma má podobu úkolů zadávaných a odevzdávaných prostřednictvím Učebny Google. O konkrétní podobě úkolů, učební podpoře a hodnocení rozhoduje učitel. Učitel zadává úkoly tak, aby poskytl žákům přiměřenou dobu na jejich vypracování a současně tak, aby byla zajištěna soustavnost práce v daném předmětu. Neplnění termínů vypracování úkolů je brána jako absence v předmětu. Při rozsáhlejší absenci nebude žák z předmětu na konci pololetí hodnocen.

Podíl synchronní a asynchronní výuky v jednotlivých předmětech závisí na charakteru předmětu, věku žáků a probíraném tématu.

Maximální podíl synchronní výuky v předmětech činí 50%, u cizích jazyků 75%. Synchronní výuka je plánována dle platného rozvrhu hodin, aby nedocházelo k časovým kolizím.

Pro podporu asynchronní výuky využívá každý učitel Stream v Učebně Google, kde poskytuje konzultace k aktuálně zadaným úkolům. Zapojení do konzultací, rozsah a forma dotazů jsou podkladem pro hodnocení žáků.

 

 1. Distanční vzdělávání žáků se SVP

Asistent pedagoga je přizván do kurzu v Učebně Google a sleduje, jakým způsobem žáci pracují. Účastní se synchronních hodin vedených učitelem a následně je připraven poskytovat individuální konzultace žákovi se SVP.

Učitel dbá na to, aby při zadávání úkolů postupoval podle aktuálních podpůrných opatření a IVP.

Při asynchronní výuce jsou stanoveny časy, kdy se asistent se žákem setkávají přes Meet, či jinou vhodnou platformu a konzultují zadané úkoly.

Školní speciální pedagog vede PSPP u přidělených žáků dle platného rozvrhu a poskytuje konzultace na základě individuální domluvy. 

Hodiny PSPP a PI jsou uskutečňovány dle daného rozvrhu. Preferována je synchronní forma.

 

 1. Hodnocení žáků

Práce žáků v průběhu distančního vzdělávání je součástí hodnocení na vysvědčení za dané pololetí. Učitele kladou důraz na formativní hodnocení, poskytování průběžné zpětné vazby a sebehodnocení. Učitelé získávají podklady pro hodnocení při synchronní výuce (ústní zkoušení, aktivita, rozhovor) i při asynchronní a offline výuce (online testy, prezentace, písemné úkoly, videa, výtvarná díla).

Známky jsou vkládány průběžně do systému Bakaláři.

 

 1. Stravování žáků

Nebude-li provoz školní jídelny přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Žáci a jejich zákonní zástupci mají možnost osobně odebrat oběd do vlastních čistých nádob na rampě u školní jídelny každý den, kdy probíhá distanční výuka od 11:00 do 12:30. Při vyzvedávání stravy je nutné předložit čip. Dále je nezbytné dodržovat platná hygienická opatření (zákaz shlukování, dodržování rozestupů, ochrana dýchacích cest rouškou nebo respirátorem). Objednávání a odhlašování stravy probíhá standardně přes webové stránky školy. Objednané jídlo je nutné vyzvednout. Za nevyzvednutou stravu je účtována plná cena. Při opakovaném nevyzvednutí oběda bude žák do konce distanční výuky odhlášen ze stravování.

Žáci, kteří mají absenci při distanční výuce, nemají na dotovanou stravu nárok. V době prázdnin nebo ředitelského volna nemají žáci nárok na dotovanou stravu.

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

Pravidla je možno využít ve školním roce 2020/2021 dle potřeby i opakovaně. Zahájení výuky podle těchto pravidel vyhlašuje ředitel školy vyvěšením na webu školy a oznámením zákonným zástupcům žáků prostřednictvím systému Bakaláři.

 

 

V Polešovicích 13. 10. 2020

Radim Pikner, ředitel školy

 

Žádost o zapůjčení zařízení pro distanční výuku

 

Smlouva o výpůjčce - vzor


9. 10. 2020 Zobrazit méně

Stránka