Školní metodik prevence

Mgr. Veronika Procházková
veronika.prochazkova@zspolesovice.cz
Konzultační hodiny: na základě předchozí domluvy

Naším cílem je vytvořit pro žáky bezpečné školní klima. V součinnosti metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog a všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovnící konáme tak, abychom Vašim dětem vytvářeli bezpečné prostředí, ve kterém se budou zdravě vyvíjet.

Pro dobré klima školy potřebujeme i Vaši spolupráci. Jsme přesvědčeni o tom, že jste odborníky na své dítě. Znáte je nejlépe. Můžete se na mě obrátit osobně, emailem nebo pomocí aplikace na našich webových stránkách Nenech to být,

pokud se vyskytne:

- problém ve vztazích 
- psychické a fyzické násilí
- zneužití návykových látek
- vandalismus, krádeže, ničení cizích věcí
- rasismus a menšinová intolerance
- nebo jiný problém negativně ovlivňující vývoj dítěte.

Jestliže zaznamenáte problém u dítěte netýkající se školního prostředí, existuje spoustu nápomocných organizací, např. www.linkabezpeci.cz. Další najdete ve složce POMOC.

Společně s učiteli elektronicky tvořím a vyhodnocuji plán prevence rizikového chování u žáků. Pomáhám při organizování preventivních aktivit pro jednotlivé třídy. 

_____________________________________________________________________

POMOC

Mgr: Jana Kohnová – dětská psycholožka

Telefon: +420 775 200 565

Email: jana.kohnova@gmail.com

Webová stránka: http://www.elio.cz/

Pracoviště: Psychologické poradenství, psychoterapie a diagnostika - Uherské Hradiště

Adresa: Uherské Hradiště, Poštovní 252, 686 01, Zlínský kraj

KPPP a ZDVPP UH                                Středisko výchovné péče HELP
Františkánská 1256                               Zelené nám. 1292
Uh. Hradiště                                         Uh. Hradiště
telefon: 572 551 352                              telefon: 572 564 520     
e-mail: pppuh@poradnazl.cz                   e-mail: svphelp@svp.uhedu.cz                       

Kontaktní centrum CHARÁČ               Nízkoprahové centrum TULIP
Mgr. Vladimír Kaška                                Mgr. et BcA. Josef Kostka
Šromova 136                                         Nádražní 29
Uh. Hradiště                                           Uh. Hradiště
telefon: 572 540 616                              telefon: 606 672 239
e-mail: charac@podaneruce.cz                e-mail: tulip@uhradiste.charita.cz

Policie ČR – preventivní informační skupina          
por. Mgr. Aleš Mergental                                        
Velehradská 1217                                                   
Uh. Hradiště 
telefon: 974 678 207                                                  

POMOC ONLINE, pro rodiče i děti


Náplň práce školního metodika prevence

vyhl. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení

§ 7 Škola

(1) Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole zpravidla výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Poskytování poradenských služeb ve škole může být zajišťováno i školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem.

(2) Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na:

a) prevenci školní neúspěšnosti,

b) primární prevenci sociálně patologických jevů,

c) kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

d) odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,

e) péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,

f) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro jejich snižování a 

g) metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

příloha č. 3 vyhlášky . 72/2005 Sb.

Standardní činnosti školního metodika prevence

Metodické a koordinační činnosti

1) Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.

2) Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování u dětí a mládeže.

3) Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).

4) Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže.

5) Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.

6) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence výskytu rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování.

7) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.

8) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

9) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

1) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

2) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

3) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).

Poradenské činnosti

1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně rizikového chování žáků ve škole.

3) Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními. 


 


 

Soubory