Speciální pedagog - Mgr. Lea Kopecká

Školní speciální pedagog poskytuje pomoc a výuku žákům s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Pracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytuje odborné poradenství. Pomocí různých metodických materiálů, kompenzačních pomůcek, PC programů a speciálních metod rozvíjí oblasti, ve kterých žák vykazuje oslabení. Pro úspěšnou reedukační péči je nezbytné zapojení ze strany rodiny, dítěte, učitele i ostatních odborníků. 

KONTAKT    
Mgr. Lea Kopecká
Email: lea.kopecka@zspolesovice.cz                                                                                    

KONZULTAČNÍ HODINY: 
podle individuální domluvy


 

Těším se na spolupráci s Vámi.


JAK POMOCI DÍTĚTI PŘI ČTĚNÍ

Čtení je důležitý rozhodující základ pro všechny školní předměty.

 • Pravidelně číst – denně 10 – 15 min.
 • Čtení po hláskách – obtížná slova číst hlásku po hlásce a za každou hláskou udělat krátkou pauzu.
 • Využití čtecího okénka – také záložka pomůže, aby dítě četlo správný řádek a nepřeskakovalo, čtecí okénko používat pod vedením dospělé osoby.
 • Vzbudit zájem o čtení – číst s dítětem obsahově zajímavé knihy psané velkým tiskacím písmem. Střídat se ve čtení – jednu větu (odstavec) dítě, druhou větu rodič. Použít „dublované čtení“ – čte dítě a rodič společně.
 • Využít „komiksů“, hádanek a vtipů – jsou většinou krátké a motivují děti ke čtení.
 • Porozumění obsahu – klást otázky k textu, vyprávění obsahu vlastními slovy.
 • Radost ze čtení – dělat vše pro to, aby dítě mělo ze čtení radost. Čtení musí být zajímavé a zábavné – pochvala, úspěch, radost, uznání, …


JAK POMOCI DÍTĚTI PŘI PSANÍ

 • Nechat vždy volný řádek – pro eventuální opravu chyb a větší přehlednost.
 • Pokud dítě zpozoruje chybu již během psaní – škrtnout celé slovo a napsat znovu, neškrtat jen jednotlivá písmena.
 • Smysluplný opis – nejdříve nahlas číst po slabikách, později po slovech, po větách, poté napsat zpaměti a hlasitě, později potichu po slabikách (slovech, větách) předříkávat napsané slovo / větu / text přečíst a porovnat s originálem.
 • Nácvik diktátu – využít jen známý, procvičený materiál, při čtení textu dítě jen naslouchá a všímá si pohybů mluvidel, nenechat dítě během čtení psát!
 • Hledání chyb – musíme trénovat. Dítě pomalu čte napsaný text. Pokud přehlídne chybu, označíme mu nejprve jen řádek, ve kterém má chybně napsané slovo. Jestliže chybu nenajde, poukážeme přímo na chybné slovo.

 Odkazy na užitečné webové stránky

www.vcelka.cz

www.inkluzivniskola.cz

www.skolakov.eu

www.kaminet.cz

www.jazyky-bez-barier.cz

wwww.umimecesky.cz

www.matematika.hrou.cz

www.umimematiku.cz

Čeština levou zadní - procvičuj češtinu (ceskylevouzadni.cz)

 

 

Soubory